Vaidlused

NOVE advokaadid on vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti tunnustatuimad spetsialistid. Tulenevalt pikaajalisest töökogemusest omame hinnalisi kogemusi eelkõige keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisel. NOVE advokaatide vaidluste lahendamise töökogemus peegeldub ka statistikas. Omame  märkimisväärset kogemust kõikides siseriiklikes kohtutes ning kohtuastmetes, samuti ka siseriiklikus ja rahvusvahelises arbitraažis. NOVE advokaadid on ainuüksi Riigikohtus (kuhu statistiliselt jõuab ca 1% kõikidest kohtuasjadest) sisulise lahendini jõudnud kohtuasjades kliente esindanud kokku enam kui 85 korral. Seejuures on enamik kohtulahendeid olnud pretsedendilaadsed ja leidnud hilisemalt korduvalt tsiteerimist nii Riigikohtu järgnevates lahendites, alamate kohtuastmete praktikas kui ka õiguskirjanduses. 

Ärivaidluste valdkonnas aitame klientidel:

 • lahendada erinevad lepingutest tõusetunud vaidlused (tarne-, hanke-, müügi-, üüri-, liising-, käsundus ja töövõtulepingud, muud ärisuhetes valdavalt kasutatavad lepingud)
 • esitada lepingulisi ja lepinguväliseid kahjunõudeid ja võlanõudeid ning kaitsta kliente nende vastu esitatud põhjendamatute nõuete eest
 • lahendada energeetika valdkonnas koostootmisjaamade tarnimisest, paigaldamisest ja  opereerimisest tõusetunud vaidlused töövõtja ja tellija vahel
 • lahendada ehituse ja kinnisvaraga seotud tsiviilvaidlused, sh nii tellija, töövõtja kui ka projekteerija ja omanikujärelevalve esindamine ja nõustamine
 • leida lahendused aktsionäride, osanike või muude äriühingute juhtimisega seotud erimeelsuste korral, sh juhtorgani liikme vastutusega ja usaldussuhte kuritarvitusega seotud küsimustes
 • lahendada vähemus- ja enamusaktsionäride/osanike vaheliste suhete ja vaidlustega seotud läbirääkimised  ja kohtuvaidlused

Valik tehtud töid:

 • Teedeehitaja PKM Grupp OÜ edukas esindamine Riigikohtus (2-16-16481) teedeehitaja võimalikku vastutust puudutavas vaidluses töövõtja ja tellija vahel (2019)
 • MV Kaubad AS edukas esindamine Riigikohtus aktsiate ostuga seotud kohtuvaidluses (2-13-57327). Vaidlus puudutas küsimust, kas müüdud äriühingu varaline seisund vastas lepingutingimustele ning müüjate poolt lepingus antud kinnitustele ja lepingu sõlmimise eelselt edastatud informatsioonile (2019)
 • Parkimiskorraldaja Europark Estonia AS edukas esindamine Riigikohtus (2-17-117146) põhimõttelise tähtsusega vaidluses, milles Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis leidis, et leppetrahviteate jätmine sõiduki esiklaasi kojamehe vahele on mõistlik viis sellise trahviteate edastamiseks (2019)
 • Kliendi edukas esindamine Riigikohtus meediavaidluses (2-17-17140, BLRT Grupp AS vs Anastassia Kovalenko), milles Riigikohus täpsustas intervjuu vormis ajakirjandusele antud andmete kohtuliku ümberlükkamise põhimõtteid (2019)
 • Kliendi edukas esindamine Riigikohtus (2-16-12587) kinnisasja ja selle juurde kuulunud elamu varjatud puuduste üle peetud põhimõttelist laadi vaidluses (2019)
 • Nasdaq Tallinn AS edukas esindamine vaidluses Olympic Entertainment Group AS-iga. Vaidluse sisu keskendus sellele, kas Tallinna Börsi noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsus keelduda OEG aktsiate noteerimise lõpetamisest oli õiguspärane (2018)
 • Elveda OÜ / AS Tere / Oliver Kruuda esindamine erinevates pankrotimenetlusega ja ühinguõiguslike küsimustega seotud vaidlustes (2016–2017). Vaidlus emafirma maksejõulisuse üle hõlmas endas mitmeid keerukaid õigus- ja majandusküsimusi. Sama vaidluse jätkuna AS Tere aktsionäride nõustamine osaluse võõrandamise tehingutes
 • Unicredit Leasing Eesti filiaali esindamine erinevates liisingutehingutega seotud vaidlustes (sh põhimõttelises vaidluses AS-ga LHV Pank liisitud vara omandiõiguse üle (2017–2018)
 • AS Filter esindamine erinevates energeetika sektoriga seotud koostootmisjaamade (CHP- cogeneration of heat and power) müügi, ehitamise, opereerimisega seotud kohtuvaidlustes (2014–2018, 3 erinevat kaasust, rahaline maht 500 000, 200 000 ja üle 1 000 000 euro)
 • BLRT Grupp AS väikeaktsionäride esindamine erinevates ühinguõiguslikes vaidlustes, millest mitmed on jõudnud põhimõttelist laadi pretsedenti loovate Riigikohtu lahenditeni (vt nt 3-2-1-28-16; 3-2-1-158-15; 3-2-1-82-15; 3-2-1-146-15) (2014–2018)
 • Eesti ühe suurima reisikorraldaja Novatours OÜ esindamine Riigikohtus pretsedendi loonud kohtuasjas (3-2-1-76-16). Vaidluse aluseks oli kolme reisija hagi reisikorraldaja vastu, milles nad nõudsid reisikorraldajalt hüvitist selle eest, et reisikorraldaja katkestas 2014. a kevadel Egiptuses alanud rahutuste tõttu nende puhkusereisid ennetähtaegselt ja tõi reisijad nende turvalisuse huvides Eestisse tagasi (2017)
 • Kinnisvaraarendaja Novira Capital grupi ettevõtete esindamine erinevates menetlustes, sh kohtus põhimõttelises vaidluses kinnisvara ostjaga (vaidlus läbis kõik kohtuastmed, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisu lahend nr 2-15- 3965 (2015–2018)
 • Selfdiagnostics OÜ esindamine kohtuvaidluses Balti Logistika AS-ga. Põhimõttelist laadi vaidlus hõlmas endas mitmeid võlaõiguslikke ja rahvusvahelise õiguse kohaldamisega seotud aspekte tulenevalt rahvusvahelisest kaubaveost (2016–2017)
 • Hotell Pärnu 50%-se osalusega osaniku esindamine osanike vahelistes vaidlustes (Riigikohtu asi 3-2-1-26-17) (2017–2018)
 • MV Kaubad AS esindamine AS Jahipaun aktsiate võõrandamisel tekkinud vaidluses teiste aktsionäridega (2017–2018)
 • EstHus Moodulmajade tootja esindamine kohtuvaidluses, mis oli seotud uksetootja Saku Metall poolt välisriiki elamuarendusprojekti raames tarnitud uste kvaliteedinõuetega ja sellest tulenevate kahju hüvitamise nõuetega (2017–2018)
 • Juhtiva põllumajandusettevõtte kui ühe suurima võlausaldaja esindamine saneerimismenetlustes, täitemenetluses ja nendega seotud kohtuvaidlustes, sh tagasivõitmise nõuetes (2017–2018)
 • Bytelife Solutions OÜ ja osanike esindamine osaluste väljaostmisest tõusetunud vaidlustes ja läbirääkimistel kompromissi saavutamiseks, osaluse omandamiseks vajalike kokkulepete projektide koostamine (tehingu väärtus üle 600 000 euro)
 • Saaremaa valla esindus erinevates tsiviilvaidlustes, sh tööõiguslikud vaidlused, mittevaralise kahju hüvitamise nõuded jms (2018)
 • Eesti Interneti Sihtasutuse esindus erinevates vaidlustes tarkvaraarendajatega, mis olid seotud nii võlaõiguslike kui ka riigihankeliste küsimustega (2016–2018)
 • Financial Management Group esindamine erinevates menetlustes seoses strateegilise ja sõjalise kauba vahendamisega (2018)
 • Juhtiva kütusemüüja esindamine kaubamärgivaidluses Alexela AS-ga (2018).

Vaide- ja halduskohtumenetluse valdkonnas aitame klientidel:

 • seista oma huvide eest vaidemenetlustes ja vajadusel kohtus seoses riiklike ja Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavate rahaliste toetuste taotlemisega vastavatelt riiklikelt instantsidelt nagu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
 • kaitsta oma õigusi halduskohtumenetluses (sh nii kaebuse esitaja kui ka haldusorgani esindamine) kõikides kohtuastmetes
 • viia edukalt läbi ehitusdokumentatsioonist ja planeeringumenetlustest tõusetunud vaidlused (sh kohalike omavalitsuste esindamine)

Valik tehtud töid:

 • Eesti juhtiva bussiettevõtja SEBE AS edukas esindamine MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus korraldatud Pärnu Maakonna avaliku bussiliiniveo hankega seotud riigihankevaidluses rohkem kui 22 miljoni eurose väärtusega Pärnu maakonna avaliku liiniveolepingu üle. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2019)
 • USA relvatootja Lewis Machine & Tool Company (LMT) edukas esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis ja halduskohtumenetluses seoses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatud riigihankega Kaitseväele uute 5.56 mm ja 7.62 mm käsitulirelvade ostmiseks. Tegemist on läbi aegade ühe Eesti suurima avaliku relvahankega (raamlepingu maht kokku kuni 75 miljoni eurot), mis lisaks relvade ostmisele hõlmab ka lisaseadmeid, varuosi ja hooldusteenust vähemalt 20-aastase elutsükli vältel (2019)
 • SEBE AS edukas esindamine MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna põhja suuna bussiliinidel“ seotud riigihankevaidluses rohkem kui 21 miljoni eurose väärtusega Harju maakonna avaliku liiniveo lepingu üle. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2018)
 • AS Värska Vesi esindamine vaidluses PRIA-ga investeeringutoetuse määramisega seotud vaidluses. Algselt toetuse maksmisest keeldunud PRIA muutis vaidluse tulemusena oma seisukohti ja otsustas määrata toetuse ligikaudse suurusega 600 000 eurot (2017)
 • Kultuuriministeeriumi esindamine halduskohtus vaidluses Eesti Evangeelse Luteri kiriku Risti kogudusega koguduse kirikust leitud peitvara omandiõiguse teostamisega seotud küsimustes (2017–2018)
 • Soojatootja Danpower Eesti AS esindamine halduskohtumenetluses hankemenetlusega seotud vaidlustes (kolmas isik Konkurentsiameti poolel) (2016)
 • Väätsa Prügila AS esindamine halduskohtumenetluses Eesti Keskkonnateenused AS vastu (vaidlus puudutas jäätmekäitlusettevõtte tervikvara võõrandamist otsustuskorras Ragn Sells AS tütarettevõttele) (2018)
 • Riigi Maa-ameti esindamine halduskohtus kinnisvaraarendajaga katastriüksuste jagamisest tõusetunud vaidluses (2018)
 • SEBE AS tütarettevõtte esindamine riigihanke vaidluses „Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2017 – 30.06.2027“ (rahaline maht ca 64 MEUR) (2016)
 • SEBE AS / Eesti Buss OÜ (Mootor Grupp AS ettevõtted) esindamine paralleelselt kolmes riigihanke vaidluses „Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2019 – 30.06.2029“ (2017–2018 rahaline maht ca 64 MEUR, vaidlused läbisid kõik kohtuastmed, v.a Riigikohus) (2017–2018) 
 • AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehitus AS esindamine riigihanke vaidluses (Keskkonnaministeeriumil riigihanke „Projekteerimis- ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks“ (viitenumber 172886), rahaline maht ca 18 MEUR). Vaidlus läbis kõik kohtuastmed (v.a Riigikohus) (2017)

Vahekohtumenetluses (arbitraaž) aitame klientidel:

 • seista oma huvide eest kohalikes ja rahvusvahelistes vahekohtumenetlustes
 • suhelda vahekohtu ekspertidega;
 • koostada rahvusvahelises vahekohtus Eesti õiguse kohta õigusarvamuse 

Valik tehtud töid

 • Nasdaq Tallinn AS edukas esindamine vaidluses Olympic Entertainment Group AS-iga Tallinna Börsi vahekohtus. Vaidluse sisu keskendus sellele, kas Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsus keelduda OEG aktsiate noteerimise lõpetamisest oli õiguspärane. Vahekohtu otsuse kohaselt jäeti OEG hagi rahuldamata (2018). 
 • äriühingust kliendi nõustamine ja esindamine arbitraažikohtumenetluses Stockholmis (2018)
 • Fransermax OÜ esindamine Ukrainas tagaselja tehtud vahekohtu otsuse tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise menetluses Eestis (2018)

Kohtuvaidluste meeskond:

Veikko Puolakainen (töörühma juht)
Andrus Kattel
Arsi Pavelts
Kristjan Tamm
Urmas Volens
Veiko Vaske
Marika Oksaar
Heili Püümann
Karin Sein
Maret Kruus
Indrek Niklus