Marika Mugur

vandeadvokaat
projekteerimise ja arhitektuuri valdkonna juht
töösuhete valdkonna juht

+372 610 8011
+372 529 9929
marika.mugur@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Projekteerimine ja arhitektuur
Töösuhted
Vaidlused
Kindlustusõigus
Ehitus ja kinnisvara
Üldine lepinguõigus
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Intellektuaalne omand

 

Vandeadvokaat Marika Mugur on NOVE projekteerimise ja arhitektuuri valdkonna juht. Marika abistab ja nõustab kliente erinevate lepingute koostamisel ning esindab nii kohtueelsetes kui kohtuvaidlustes, sh arbitraažimenetluses.

Marikal on lisaks õigusharidusele rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab tal projekteerimis-, ehitus- ja planeerimisalal nõustada kliente mitme valdkonna eriteadmiste abil. Samuti on Marikal ulatuslik kogemus kindlustusvaidlustes ning ka kindlustus-regulatiivsetes küsimustes. Kogenud kohtuadvokaadina on Marikal tugev taust mitmesuguste lepingute koostamisel ning nendega seotud nõustamisel.

Marika asus juristina tööle 2003. aastal kindlustusseltsi Seesam, kus tema peamisteks tööülesanneteks oli tüüptingimuste koostamine, kahjukäsitlusprotsessi nõustamine ja kohtuvaidlustes esindamine.

2006. a asus Marika tööle advokaadibüroosse Sorainen ning on alates 2007. aastast Eesti Advokatuuri liige. Ta on esindanud kliente väga erinevates kohtuasjades (nii võla-, asja- kui ühinguõiguslikes vaidlustes) ning ka kohtuvälistes vaidlustes, nt nõuete ja pretensioonide koostamisel, kompromissiläbirääkimistel. Samuti on Marikal ulatuslik kogemus klientide kindlustusõiguse alasel nõustamisel, nt kindlustusseltside piiriülesel ühinemisel, kindlustustegevuse ja kindlustusvahenduse regulatsiooni puudutavates küsimustes.

2014. a sai Marika vandeadvokaadiks ning liitus advokaadibürooga NOVE, kus on esindanud ja nõustanud kliente mitmesugustes kohtu- ja kohtuvälistes vaidlustes (sh ulatuslikes kindlustus- ja ehitusvaidlustes) ning abistanud lepingute koostamisel (sh projekteerimis- ja ehituslepingud). Samuti on Marika nõustanud kliente optsiooniprogrammide väljatöötamisel ning tööõiguslikes küsimustes.

Marikat kui tunnustatud õigusnõustajat kindlustusõiguses on soovitanud rahvusvaheline õigusturge hindav väljaanne Best Lawyers. 2014. a nimetas Best Lawyers Marika Eesti aasta advokaadiks (“Lawyer of The Year”) kindlustusõiguse valdkonnas.

2016. a lõpetas Marika rakendusarhitektuuri diplomiõppe Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seega on Marikal tehnilist taipu ning sügavam arusaam planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessist tervikuna.

Töökogemus

2016–… Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2006–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, jurist, advokaat
2003–2006 Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal), jurist

Haridus

2016 Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond, rakendusarhitektuur (diplomiõpe)
2005 Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, bakalaureusekraad (võrdsustatud magistrikraadiga), sh vahetusüliõpilasena Rotterdami Erasmuse Ülikoolis

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts

Valik tehtud töid

  • NOVE vandeadvokaadid Marika Mugur ja Triin Tiru on nõustanud erinevaid tehnoloogiaettevõtteid seoses optsiooniprogrammi väljatöötamisega. 09.05.2022
  • NOVE esindas edukalt kindlustusandjat tulekahjuga seotud ulatuslikus kindlustushüvitise vaidluses 15.02.2021
  • NOVE vandeadvokaat Marika Oksaar nõustas ja esindas tulemuslikult arhitektuuribürood seoses projekteerija vastutust puudutava kahjunõudega. 05.02.2021
  • NOVE vandeadvokaadid Marika Oksaar ja Urmas Volens esindasid klienti arbitraažikohtus alltöövõtulepingut puudutavas vaidluses. Vaidlus puudutas ennekõike spetsiifilist tasukokkulepet ja selle muudatusi ning tööde vastuvõtmist suhetes alltöövõtja – töövõtja- tellija. 19.10.2018
  • NOVE vandeadvokaat Marika Oksaar esindas vastutuskindlustusandjat arhitekti vastutuskindlustust puudutavas vaidluses. 28.08.2017

Keeled

eesti, inglise