Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus 

NOVE advokaatidel on laialdased kogemused ja pädevus klientide nõustamisel erinevates pankroti-, täite- ja saneerimismenetlustes, samuti ettevõtete restruktureerimist puudutavates küsimustes. Nõustamine hõlmab nii kohtuvälist asjaajamist suhetes võlgnike, menetlejate ja võlausaldajatega kui ka kohtulikku ja kohtuvälist õiguste kaitset ettevõtte ülevõtmise katsete tõrjumisel, maksejõuetusavalduste esitamisel ning hüvitisnõuete maksmapanekul. NOVE advokaadid on osalenud erinevate maksejõuetusõigust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning panustavad regulaarselt valdkonnaga seotud õigusloomesse ja valdkonna arengusse. 

Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlusega seoses pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades:

 • pankroti-, täite-, saneerimis- ja restruktureerimismenetluste algatamine võlgnike vastu
 • täite-, saneerimis- ja pankrotimenetluses vajalike avalduste, nõuete, kaebuste jt dokumentide koostamine
 • kliendi kaitsmine võlausaldajana pankroti-, täite- ja saneerimismenetlustes, sh kaebuste esitamine menetleja otsustele ning hüvitisnõuete esitamine 
 • pankroti- ja saneerimismenetluses nõuete esitamine, nende kaitsmine ja vaidlustamine
 • kliendi kaitsmine alusetute maksejõuetusavalduste, ettevõtte ülevõtmise katsete ning alusetute pahatahtlike nõuete vastu 
 • kliendi huvide eest seismine pankroti-, täite- ja saneerimismenetlustega seotud kohtuvaidlustes, sh nõuete tunnustamise ja vaidlustamise vaidlustes, vara välistamise ja tagasivõitmise vaidlustes 
 • kliendi esindamine võlausaldajate üldkoosolekul ja pankrotitoimkonnas ning suhtluses pankrotihaldurite, kohtutäiturite ja saneerimisnõustajatega, samuti esindamine koostöös võlausaldajatega 
 • restruktureerimiskavade koostamine ning nendega seotud läbirääkimiste pidamine 
 • pankrotihaldurite ja saneerimisnõustajate esindamine keerukamates kohtuvaidlustes

Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetluse meeskond:

Arsi Pavelts (valdkonna juht)
Veikko Puolakainen 
Veiko Vaske
Indrek Niklus
Heili Püümann
Marika Mugur
Andra Olm

Valik tehtud töid:

 • Baltic Agro AS kui võlausaldaja esindamine Tatsu Agro OÜ saneerimismenetluses (2021)
 • Merko Eesti Ehitus AS kui võlausaldaja esindamine AS Tallinna Moekombinaat (T1 Kaubanduskeskus) saneerimismenetluses (2020-2021)
 • Elveda OÜ (endine AS Tere emaettevõte) esindamine erinevates suuremahulistes pankroti- ja ühinguõiguslikes vaidlustes 
 • Baltic Agro AS kui suurima võlausaldaja esindamine Kullamäe Agro OÜ saneerimismenetluses 
 • Baltic Agro AS kui suurima võlausaldaja esindamine võlgniku võlgadest vabastamise menetluses 
 • Baltic Agro AS esindamine erinevates vara tagasivõitmise vaidlustes (abieluvaralepingu kehtetuks tunnistamine, ühisvara jagamine, vara tagastamine)  
 • Kalma Kaubandus AS esindamine erinevates vara tagasivõitmise vaidlustes (abieluvaralepingu kehtetuks tunnistamine, ühisvara jagamine, vara tagastamine)
 • Mediaprint Gmbh esindamine võlgniku suhtes pankrotimenetluse algatamise ja kahjulike tehingute tagasivõitmise vaidlustes
 • Kermon Invest OÜ esindamine sundtäitmise lubamatuks tunnistamise vaidlustes
 • Media-Print Group GmbH esindamine võlgniku suhtes pankrotimenetluse algatamise ja kahjulike tehingute tagasivõitmise vaidlustes 
 • Finants- ja krediidiasutuste esindamine pankrotimenetlustes ning nendega seotud kohtuvaidlustes (nõuete kaitsmine, vara tagasivõitmine jt) 
 • Juhtiva kinnisvaraarendaja esindamine erinevates pankrotimenetlustes ja nendega seotud vaidlustes
 • Pankrotihaldurite esindamine erinevates keerukamates nõuete kaitsmise, vara välistamise, hüvitisnõuete esitamise ning tehingute tagasivõitmise vaidlustes
 • Mitmete suurte ja keskmise suurusega ettevõtete esindamine pankroti-, täite- ja saneerimismenetlustes ning nendega seotud kohtuvaidlustes