IT ja küberturvalisus

IT- ja küberturvalisuse valdkonnas pakume NOVE klientidele nõu ja tuge tehnoloogiliste lahendustega, sealhulgas tarkvaraarenduse, telekommunikatsiooni ja infoturbega seotud õiguslikes küsimustes. Ühtlasi pakume nii avalikule sektorile kui turuosalistele igakülgset õigusabi riigi IT-ga seotud küsimustes, sealhulgas küberturvalisuse, IT-valdkonna riigihangete, e-identimise ja usaldusteenuste valdkondades ning huvide esindamisel tehnoloogiaalases õigusloomes.

IT ja küberturvalisusega seoses pakume oma klientidele abi järgmistes tegevustes:

 • intellektuaalse omandi kaitse
 • IT teenuste lepingute koostamine ja ülevaatamine
 • agiilsete arenduslepingute koostamine ja läbirääkimine
 • avaandmete kättesaadavus ja kasutamine
 • litsentsitingimuste koostamine ja ühilduvus
 • riigi infosüsteemi ja andmevahetuskihiga (x-tee) liidestumine
 • e-residentsuse menetlus ja e-residendi majandustegevus
 • küberturvalisuse nõuete alane nõustamine, vastavate koolituste korraldamine ning infoturbealaste riskianalüüside koostamine
 • sidevõrkude ja -teenuste nõuded
 • e-identimise ja usaldusteenuste nõuded
 • valdkondlike õigusanalüüside koostamine
 • tehnoloogiasektori huvide esindamine poliitika kujundamise ja õigusloome kõigis faasides
 • hankijate ja pakkujate nõustamine IT teenuste, seadmete ja arenduste riigihangetes

IT ja küberturvalisuse meeskond:

Sten Tikerpe (valdkonna juht ja kontaktisik)
Veiko Vaske
Veikko Puolakainen
Madis Abel

Valik tehtud töid: