NOVE osales Riigikohtu üldkogu tasandil arutatud põhimõttelist laadi kohtuasja menetluses ehitusvaldkonna kutsetunnistuste teemal

NOVE vandeadvokaadid Veiko Vaske ja Veikko Puolakainen esindasid Sihtasutus Kutsekoda põhimõttelist laadi kohtuasjas, kus otsuse tegi Riigikohtu üldkogu. Üldkogu on Riigikohtu kõrgeim organ, millesse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku.

Kohtuasi puudutas teedeehitajat, kes taotles diplomeeritud teedeinseneri 7. taseme kutset. Kutsekomisjon jättis taotlejale kutse andmata, sest tema haridustase ei vastanud kutsenõukogu kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Haldus- ja ringkonnakohtus jätsid ehitaja kaebuse komisjoni otsuse peale rahuldamata, kuid Riigikohtu halduskolleegiumil tekkis kahtlus, et kaebaja õigusi piirati põhiseadusevastaselt. 

Asja arutanud Riigikohtu üldkogu otsustas 17.05.2021 otsusega, et ehitusseadustiku põhjal oleks tulnud ehitusvaldkonnas pädevate isikute kvalifikatsiooninõuded kehtestada majandus- ja taristuministri määrusega ja selle puudumine on põhiseadusega vastuolus.  Seetõttu peab minister kehtestama võimalikult kiiresti hariduse ja töökogemuse nõuded, mille alusel oleks võimalik anda ehitusvaldkonnas kutseid. Riigikohus rõhutas, et ehitusseadustik ei võimalda tal seda õigust kutsesüsteemi organitele edasi volitada. Kõik seni ehitusvaldkonnas antud kutsetunnistused jäävad jõusse kuni kehtivusaja lõpuni, kuid pooleliolevad kutse taotlemise menetlused saab lõpule viia alles pärast ministri määruse jõustumist. Ka konkreetse kaebaja taotlus tuleb siis viivitamatult uuesti läbi vaadata.

Riigikohtu lahendiga on võimalik tutvuda siin https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-18-1432/103