NOVE esindas Riigikohtus edukalt klienti vaidluses, kas maa all puurimine on suurema ohu allikaks

NOVE vandeadvokaat Kristjan Tamm, kelle meeskonda kuulus ka NOVE nõunik Indrek Niklus, esindas Riigikohtus edukalt Agio Ehitus OÜ-d vaidluses, mille keskne küsimus oli, millistel tingimustel tuleb horisontaalpuurimist pidada suurema ohu allikaks.

Riigikohus tegi 26.10.2021 tsiviilasjas nr 2-19-7379 otsuse, millega rahuldas NOVE kliendi Agio Ehitus OÜ kassatsioonkaebuse, mis puudutas küsimust sellest, kas maa all teostatav horisontaalpuurimine kui tegevus, on suurema ohu allikaks või mitte. Kaasuse asjaolude kohaselt toimus maa all teostatud puurimise tulemusena sidetrasside kahjustamine, kuna sidetrassid ei paiknenud asukohas, kus need oleks projekti ja trasside omanikult saadud info järgi pidanud olema. Eelnevast sõltub, kas puurimistööde teostaja vastutab puurimisega tekitatud kahju eest (näiteks kolmandale isikule kuuluva maa-aluse trassi kahjustamise eest) sõltumatult puurija süüst või mitte. Riigikohus nõustus viidatud lahendis Agio Ehitus OÜ seisukohaga, et maa all puurimine kui tegevus ei ole üldjuhul suurema ohu allikaks (v.a olukorrad, kus näiteks puurotsiku asukoha üle kaotatakse kontroll) ning puurija vastutab trasside kahjustamise eest üksnes juhul, kui ta oli kahju tekkimises süüdi, st kui ta ei käitunud puurimisel piisavalt hoolsat ja ei võtnud kasutusele mõistlikke meetmeid, selgitamaks välja maa all paiknevate trasside täpseid asukohti, mille läheduses puurimist teostati. Kui maa all puurimine kui tegevus oleks olnud suurema ohu allikaks, siis vastutaks puurija maa-aluste trasside kahjustamise eest oma süüst ja hoolsusest sõltumata, mis tõstaks märkimisväärselt puurimistöid teostavate ettevõtete riske ja riskide maandamiseks tehtavate vajalike kulutuste suurust.  Kuivõrd ehitustööde riskiastmest sõltuvad ka vastavate tööde kindlustustingimused, siis mõjutab selles asjas tehtud lahend edaspidi ka kindlustusturgu, mis tingimustel on kindlustusseltsid valmis maa all teostatavaid puurimistöid kindlustama.

Riigikohtu otsusega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-19-7379/61