NOVE vandeadvokaadid Heili Püümann ja Urmas Volens esindasid edukalt klienti Riigikohtus notari ametikohustuste ulatusega seotud vaidluses

NOVE vandeadvokaadid Heili Püümann ja Urmas Volens esindasid Tallinna Notar Triin Silda notari ametikohustuste ulatust puudutavas kohtuasjas (RKTKm 2-17-11283), milles Riigikohus selgitas, millal on notaril õigus keelduda ametitoimingu tegemisest.

Lahendis asus Riigikohus seisukohale, et notar peab mitte ainult kontrollima tehingu kehtivust (nt kas tehing vastab seadusele, headele kommetele, kas ei ole rikutud tüüptingimuste regulatsiooni), vaid tal on seaduse kohaselt laiem kontrollikohustus ka tehingu eesmärkide väljaselgitamiseks. Seega peab notar püüdma tagada tõestatavate toimingute seaduslikkuse, luues nii õiguskindlust ja õigusselgust. Samas ei ole notaril õigust ega kohustust lahendada tehinguosaliste vahel tekkinud tsiviilõiguslikke vaidlusi. Teisalt võib notar ametitoimingu tegemisest keelduda vaid seaduses sätestatud alustel, mis tähendab teisisõnu, et notar ei tohi ilma seaduses sätestatud põhjuseta õiguskäivet takistada.

Riigikohus rõhutas lahendis ka, et notar peab keelduma tõestamistoimingu tegemisest siis, kui on kõrge tõenäosus, et taotletava toimingu eesmärgid on vastuolus seaduse, muu õigusakti või heade kommetega või on lubamatud ja ebaausad. Selle põhimõtte kohaldamine ei peaks piirduma nt ainult nende juhtudega, mil tehinguosaline ise notarile kas kirjalikult või suuliselt kinnitab, et tehingu eesmärk on ebaaus vms.Notari poolt tehingu tõestamisest keeldumine eeldab notari teatavat otsustusõigust talle teatavaks saanud asjaolude alusel, kaitsmaks nii tehinguosaliste kui ka kolmandate isikute huve.

Kokkuvõtvalt annavad selles lahendis kinnitust leidnud põhimõtted notaritele kindlust, et juhul, kui neile on tehingu tõestamisega seoses teatavaks saanud, et tehinguga taotletavad eesmärgid on vastuolus seaduse või heade kommetega või on lubamatud ja ebaausad, on neil õigus ja kohustus tehingu tõestamisest keelduda. Seega tugevdavad lahendis rõhutatud põhimõtted notari rolli õiguskindluse ja õigusselguse tagajana.