Esindushagid Eestis – kas midagi täiesti võimatut?

NOVE jurist Katrin Martson avaldas koos Karin Seinaga ajakirjas Juridica tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid käsitleva artikli. Hetkel reguleerib tarbijate kollektiivseid huve Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ, mis kehtestab põhimõtted tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta. Ettekirjutuste direktiiv võimaldab küll pädevatel üksustel kohustada ettevõtjat rikkumist lõpetama, kuid ei kohusta liikmesriike andma pädevatele üksustele õigust nõuda rikkunud ettevõtjalt tarbijate nimel ka rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Kahjuhüvitise nõudmiseks või teiste õiguskaitsevahendite kasutamiseks tuleb tarbijal individuaalse hagiga kohtusse pöörduda. Kuna aga tarbijad üldjuhul väldivad kohtusse pöördumist, tasub ettevõtjatele tarbijate õiguste rikkumine ennast paljudel juhtudel majanduslikult ära. Et tarbijad ei peaks enam iseseisvalt kohtuteed ette võtma, tegi Euroopa Komisjon 2018. aasta aprillis ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid. Artiklis anti ülevaade esindushagide direktiivi ettepaneku kesksetest põhimõtetest ja analüüsiti, milliseid muudatusi tuleks Eesti õiguses direktiivi vastuvõtmisel teha. Artikkel on kättesaadav siit: https://www.juridica.ee/article.php?uri=2019_8_esindushagid_