NOVE esindas Riigikohtus edukalt klienti ühinguõiguslikus kohtuasjas

NOVE vandeadvokaat Kristjan Tamm esindas Riigikohtus edukalt klienti kohtuasjas, mis puudutas juhatuse liikmete kaasamist nende ametivolituse kehtivust puudutavas kohtusjas puudutatud isikuna.

Vaidluse põhisisuks oli see, kas juhatuse liikmed peaksid olema kaasatud korteriühistu juhatuse liikmete valimise otsuse kehtivust käsitlevas kohtuasjas puudutatud isikutena. Madalamate astmete kohtud asusid seisukohale, et korteriühistu juhatuse liikmete valimise otsuse kehtivust puudutavas asjas on menetlusosalisteks üksnes isikud, kes soovivad korteriühistu otsuse tühisuse tuvastamist või kehtetuks tunnistamist, ja korteriühistu. Sisuliselt leiti vaidlustatud otsuses, et juhatuse liikmed ei ole puudutatud isikuteks, kuigi menetlusega võidakse nende õigusi kitsendada.

Riigikohus nõustus eelnevas osas NOVE määruskaebuses väljatooduga ja leidis, et kohtulahend, mis tehakse menetluses, kus on vaidluse all korteriühistu juhatuse liikmete valimise otsuse kehtivus, puudutab juhatuse liikmete õigusi ja kohustusi korteriühistu suhtes sel määral, et nad peavad olema menetlusse kaasatud puudutatud isikutena. Riigikohus lisas, et juhatuse liikme valimise otsuse kehtivus mõjutab otseselt seda, kas isik on korteriühistu juhatuse liige, s.h kas temale laienevad juhatuse liikme õigused ja kohustused korteriühistu suhtes, millest sõltub omakorda see, kas juhatuse liikmed võivad midagi tehes või tegemata jättes rikkuda oma kohustusi ühistu vastu ja sellest tulenevalt ka vastutada ühistu või isegi kolmandate isikute ees. Ainult läbi juhatuse liikmete kaasamise menetlusse, on tagatud põhiõigus olla oma kohtuasja arutamise juures. Vt lähemalt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-18-15388/49