NOVE esindas Riigikohtus klienti olulises projekteerija vastutust puudutavas kohtuasjas

NOVE vandeadvokaat Kristjan Tamm esindas Riigikohtus klienti projekteerija vastutuse aegumistähtaega puudutavas vaidluses. Kuivõrd Riigikohtu tsiviilkolleegiumil tekkisid asja arutades põhimõttelist laadi eriarvamused, anti asi lahendamiseks tsiviilkolleegiumi täiskoosseisule.

Riigikohtu menetluses olnud tsiviilasjas nr 2-16-14644 vaidlesid pooled selle üle, kas nõue projekteerija vastu hakkab aeguma ehitusprojekti alusel ehitatud ehitise valmimisest või projekteerija poolt koostatud ehitusprojekti üleandmisest ning kui pikk on aegumisperiood. Kokkuvõtlikult asus Riigikohus seisukohale, et projekteerija vastutus aegub viie aasta jooksul alates ehitusprojekti üleandmisest tellijale või selle vastuvõetuks lugemisest. Riigikohus lisas, et arvestada tuleb sellega, et kui ehitise puudus on tingitud projekteerimisveast, mida tellija ei saanud tavapärast hoolsust rakendades avastada enne ehitise valmimist, võib projekteerimisveast tuleneva nõude aegumise vastuväitele tuginemine enne viie aasta möödumist ehitise valmimisest olla siiski vastuolus hea usu põhimõttega. Vt lähemalt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-14644/50