NOVE esindas edukalt Riigikohtus klienti aktsiate ostuga seotud kohtuvaidluses

Riigikohus tegi 19.06.2019 otsuse, millega rahuldas kliendi kassatsioonkaebuse AS-i Jahipaun aktsiate ostuga seotud vaidluses. Vaidlus puudutas küsimust, kas müüdud äriühingu varaline seisund vastas lepingutingimustele ning müüjate poolt lepingus antud kinnitustele ja lepingu sõlmimise eelselt edastatud informatsioonile. Madalamate astmete kohtud leidsid, et kuigi müüjad olid edastanud ostjale müügi esemeks olnud äriühingu varade väärtuse kohta ebaõiget informatsiooni, ei saa ostja nõuda müüjalt sellega tekitatud kahju hüvitamist, kuna müügilepinguga oli piiratud kohtute hinnangul õiguskaitsevahendite kasutamise tähtaega. Riigikohus tühistas madalamate astmete kohtute otsused ja nõustus ostja poolt kassatsioonkaebuses esitatud põhjendustega, et kohtute poolt antud tõlgendus on vastuolus seadusega. Riigikohus nõustus ostjaga ka selles, et müüjad ei saa piirata müügieseme puudustest tingitud vastutust,  kui nad edastasid ostjale äriühingu varade kohta tahtlikult ebaõiget infot või kui müüjad pidid teadma, et ostjale edastatud info ja lepingus antud kinnitused olid ebaõiged. AS-i MV Kaubad esindasid Riigikohtus NOVE vandeadvokaadid Kristjan Tamm ja Arsi Pavelts.