Pangandus ja finantseerimine (B&F)

NOVE nõustab kliente kõikides pangandus- ja finantsõiguse tehingutes ja projektides. Meie meeskonnaliikmed on nõustanud mitmete krediidiasutuste, krediidiandjate ja makseasutuste asutamist, tegevuslubade taotlemist ja sellega seotud sise-eeskirjade koostamist, restruktureerimist ja likvideerimist ning paljusid kindlustusandjaid, fondivalitsejaid, investeerimisühinguid, fintech- ja startup ühinguid, samuti mitmeid börsiettevõtjaid, telekomiettevõtjaid ja teisi suurettevõtjaid nii kohalikes kui ka piiriülestes finantstehingutes ja regulatiivküsimustes. Tehingute osas oleme nõustanud väga erinevaid ja suuremahulisi tagamata ja tagatud finantseerimistehinguid nii laenu kui ka omakapitaliga, sündikaatlaene, projekti- ja kaubanduse finantseerimistehinguid, riski- ja erakapitali finantseerimistehinguid, finantseerimistehinguid makseraskustes ettevõtjate, ettevõtete ja nende varadega, võlakirjaemissioone, LMA põhiseid laenulepinguid, ISDA põhiseid tuletistehinguid, võla- ja asjaõiguslikke tagatistehinguid aktsiate, õiguste, nõuete, kontode, kinnisasjade, laevade, kütuse, vagunite ja muude vallasasjadega, ning andnud nende osas välja sadu õigusarvamusi. Anname nõu nii tehingute struktureerimisel kui ka vajalike dokumentide koostamisel ning tehingute läbirääkimisel ja lõpuleviimisel.

Valik tehtud töid:

 • Riikliku finantseerimisasutuse nõustamine makseraskustes ettevõtja finantseerimisel ja selle restruktureerimisel (distressed financing)
 • Rahvusvahelise erakapitali investori nõustamine makseraskustes kaubanduskeskuse operaatori laenude restruktureerimisel, tagatisvara ülevõtmisel ja müügil
 • Mitme telekomiettevõtja nõustamine makseasutuse tegevusloa taotlemisel
 • Mitme finantseerimisasutuse nõustamine krediidiasutuse tegevusloa taotlemisel
 • Krediidiasutuse nõustamine likvideerimismenetluses
 • Krediidiasutuse nõustamine investeerimisteenustega seoses
 • Krediidiasutuse nõustamine laenuportfelli müügil
 • Mitme välismaa krediidiasutuse nõustamine Eesti äritegevuse alustamisel, restruktureerimisel ja lõpetamisel
 • Mitme finantseerimisasutuse nõustamine krediidiandja ja vahendaja tegevusloa taotlemisel
 • Krediidiasutuses ja fondivalitsejas olulise osaluse omandamise menetluste nõustamine
 • Krediidiasutuse nõustamine hoiuste kaasamise ja laenutegevuse eraldamisel
 • Suurettevõtja nõustamine 25m eurose M&A tehingu finantseerimisel
 • Kinnisvara arendajate nõustamine suuremahulistes finantseerimistehingutes ja nende restruktureerimisel
 • Investeerimisühingu nõustamine vastavuskontrolli funktsiooni arendamisel
 • Erinevate krediidiandjate nõustamine suuremahulistes võlakirjaemissioonides ja nende restruktureerimisel
 • Tööstusettevõtte nõustamine suuremahulises ja piiriüleses kaubanduse finantseerimistehingus
 • Börsiettevõtja nõustamine erinevates finantseerimistehingutes ja finantsregulatsiooni osas
 • Mitmete globaalsete investeerimispankade nõustamine väga erinevates suuremahulistes finantseerimis- ja tagatistehingutes Eesti ettevõtjatega
 • Krediidiasutuste ja teiste finantseerimisasutuste nõustamine rahapesu tõkestamisel, sh vastavushindamiste läbiviimisel, riskiisu ja hinnangu ja protseduurireeglite koostamisel
 • Krediidiasutuste ja teiste finantseerimisasutuste nõustamine kõikvõimalike tagatistehingute osas aktsiate, õiguste, nõuete, kontode, kinnisasjade, laevade, kütuse, vagunite ja muude vallasasjadega
 • Kindlustusandjate nõustamine organisatsiooni ja tegevuse piiriülesel restruktureerimisel ning regulatiivsetes küsimustes

Panganduse ja finantseerimise meeskond:

Risto Agur (valdkonna juht)
Urmas Volens 
Triin Tiru
Marika Oksaar