Urmas Volens

Urmas Volens

vandeadvokaat, partner
+372 610 8011
+372 506 3470
urmas.volens@nove.ee

Õigusvaldkonnad
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Üldine lepinguõigus
Ehitus ja kinnisvara
Vaidlused
Riigihanked
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus

 

Vandeadvokaat Urmas Volens on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast ning töötas perioodil 1998–2009 justiitsministeeriumis erinevatel ametikohtadel, juhtides viimati asekantslerina õiguspoliitika osakonda.

Urmas on osalenud kõigi peamiste eraõiguse ja avaliku õiguse valdkonna seaduste, sh asjaõigusseaduse, võlaõigusseaduse ja kinnistusraamatuseaduse, eelnõude väljatöötamises, muudatuste sisseviimises äriseadustikku, pärimisseadusesse, tsiviilkohtumenetluse seadustikku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadusesse, isikuandmete kaitse seadusesse, töölepinguseadusesse, saneerimisseadusesse jt ning nende seaduste menetlemises Riigikogus.

Kinnisvara- ja ehitusõiguse alal nõustab Urmas kliente peamiselt rendi- ja üürilepingute, projekteerimis- ja ehituslepingute ning ostu-müügi lepingutega seotud küsimustes. Tal on hulgaliselt kogemusi kohtumenetlustest – lisaks kinnisvara- ja ehitusõigusega seotud vaidlustele ka äri-, riigihanke- ning transpordivaidluste alalt. Urmasel on laialdased kogemused klientide nõustamisel erinevates ühinguõiguslikes küsimustes.

Justiitsministeeriumis töötades osales Urmas muu hulgas Eesti ja Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistel võlaõiguse ja ühinguõiguse valdkonnas ning liitumisjärgselt Euroopa Liidu eri tasemete õigusloomeprotsessides (Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu tsiviilõiguse ja ühinguõiguse töögruppides) ning on esindanud Eestit Euroopa Nõukogu õiguskoostöö komitee ja Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi töös. Urmas on osalenud keskkonnaõiguse, sotsiaalõiguse, ehitus- ja planeerimisõiguse ning majandushaldusõiguse kodifitseerimise ettevalmistamises.

Urmast kui tunnustatud õigusnõustajat soovitavad prominentsed rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded, näiteks:

  • Chambers Europe kinnisvaraõiguse valdkonnas, märkides, et “Urmas Volens pälvib klientidelt palavat kiitust. Hinnatakse tema oskust leida laiemas kontekstis uusi lahendusi ning tema suurt ärikontaktide võrgustikku.“
  • Legal 500 kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas: “Nõunik ja töörühma juht Urmas Volens on „ülimalt abivalmis, pühendunud ning terava ärilise mõtlemisega“.”
  • Best Lawyers ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste, haldusõiguse, pankroti- ja saneerimisõiguse, vaidluste lahendamise, kaubandusõiguse ja avaliku õiguse valdkonnas.

Urmas on esinenud hinnatud lektorina kohtunike ja prokuröride järelkoolitusprogrammis, notarite atesteerimiseelses järelkoolitusprogrammis ning osalenud kohtutäiturite ja kohtunikuabide jm kohtuametnike koolitamisel ja eksamineerimisel. Ta on tunnustatud esineja seminaridel ja konverentsidel ning tsiviilkohtumenetluse ja ühinguõiguse lektor Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Urmas on paljude õigusalaste artiklite ja raamatute kaasautor, näiteks 2014. aastal ilmus tema osalusel asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaanne ning 2015 aastal esimene selle valdkonna õpik – Ühinguõigus I. Kapitaliühingud.

Akadeemilise enesetäiendamise raames on Urmas saanud üheaastase Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi magistriõpinguteks Kölnis ning Konstanzi Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahelise akadeemilise koostöö raames kahekuuse teadustöö stipendiumi doktoriõpinguteks Konstanzi Ülikoolis. Ta oli 2011 sügisel kahekuulisel praktikal Saksamaal rahvusvahelises advokaadibüroos Hengeler Mueller läbi IRZ Network programmi, mida organiseerib German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ Foundation) koostöös Saksamaa Föderaalse Advokatuuri ja Advokaatide Ühinguga.

Töökogemus

2016–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2010–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat, nõunik
2015–... Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilprotsessi dotsent
2010–2015 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse lektor
2006–2009 Justiitsministeerium, asekantsler
2003–2006 Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja
2000–2002 Justiitsministeerium, kohtute osakond, notariaadi ja registrite talitus, nõunik
1998–2000 Justiitsministeerium, eraõiguse osakond, referent

Haridus

1999 Tartu Ülikooli Õigusinstituut (BA õigusteaduses, magna cum laude)
2001 Kölni Ülikool, Saksamaa (LLM, summa cum laude)
2011 Tartu Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)

Keeled

eesti, inglise, saksa, soome, vene

Liikmesus

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda
Eesti Advokatuur
Eesti Juristide Liit

Teaduslikud publikatsioonid

Volens, Urmas; Maksing, Mati. 18. peatükk 4. jagu (menetluskulude jaotus, § 162–172) kommentaarid. Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse  seadustik I. Kommenteeritud väljaanne . Juura. Tallinn 2017.
Volens, Urmas; Johanson, Stella. 18. peatükk 5. jagu (menetluskulude kindlaksmääramine, § 173–174, 176–179). Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Püümann, Heili. 19. peatükk (tagatis, § 194–197); Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Püümann, Heili. 22. peatükk (kolmandad isikud, § 212–216); Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Lepik, Gea. 26. peatükk  (eeltõendamismenetlus tõendite tagamiseks ja asjaolude eelnevaks tuvastamiseks, § 244–250). Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Pihlak, Maria. Puhkusereisist saab ohtlik seiklus. Kas reisija või reisikorraldaja risk? Juridica III 2017, lk 168–177
Pavelts, Arsi; Kallaste, Epp; Järve, Janno; Volens, Urmas; (2017). Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus
Urmas Volens, Kåre Lilleholt. Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects (2016) 24 European Review of Private Law, Issue 5.pp. 759– 789
Saare, Kalev; Volens, Urmas; Vutt, Andres; Vutt, Margit. Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. Juura 2015, Tallinn.
Pärk, Britta ; Püümann;Heili, Haamer,Mari; Kranich, Olivia ; Vaske, Veiko ; Lepasepp, Kaupo; Volens, Urmas; Järve; Janno. (2015). Analüüs Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise võimalustest kinnisasjade omanikele ja kasutajatele.
Sein, Karin; Volens, Urmas. Legal Problems and Regulations related to Easy-access Non-secured Consumer Loans in Estonia. Juridica International. 22/2014, pp 120-137;
Volens, Urmas. 8. osa 2. ptk 1. jao (käsipant, §-id 281–295) kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 209–286;
Volens, Urmas. 8. osa 2 .ptk 2. jao (registerpant, §-id 297–303). kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne”. Juura. Tallinn 2014, lk 286-366;
Volens, Urmas. Kommertspandiseaduse kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne”. Juura. Tallinn 2014, lk 368–431.;
Madisson, Karin; Volens, Urmas; Loor, Kaido; Hammerberg, Reimo; Lepasepp, Kaupo; Altmets, Katrin; Raudsepp, Priit; Puolakainen, Veikko; Künnap, Paul; Miidla, Mihkel; Eelmets, Indrek; Lõhmus, Gerly; Matjus, Mari; Lehtsaar, Piibe; Soonsein, Rein.  Juhatuse liikme vastutus. Tallinn 2014. Äripäev
Volens, Urmas. 3. osa 3. ptk 2. jao (kinnisomandi ulatus, §-id 127–134) kommentaarid. Teoses Varul, P jt „Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 519–537;
Volens, Urmas. 3. osa 3. ptk 3. jao (kinnisomandi kitsendused) 1. (üldsätted,  §-id 140-142), 2. (naabrusõigused, §-id 143–151), 4. (veed §-id 159–161)  ja 5. (mets, § 167) jaotise (sh 3. jao sissejuhatus ja § 140 kaasautorina) kommentaarid. Teoses Varul, P jt „Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 538-585 ja 627 -636;
Volens, Urmas (2013). „Ses hulluses on siiski järjekindlust“ ehk kinnisomandi kitsenduste süsteemi otsimas. Juridica, VII, lk 478–493.
Saare, Kalev; Tamm, Kristjan; Volens, Urmas. Ehitise garantii kehtivas eraõiguse süsteemis. Juridica. 2013. III, lk 168–182.
Pihlak, Maria; Volens, Urmas (2013). Remedies for International Sellers of Goods. Estonia. In: Campbell, Dennis (Eds.). Remedies for International Sellers of Goods (EST1 – EST33). Huntington, USA: Juris Publishing 2013;
Volens, Urmas; Moor, Margus. Kas osanikul on õigus osaühingust välja astuda ja nõuda oma osa eest ühingult hüvitist? Juridica, 2012. X, lk 752–767.
Volens, Urmas. Outsourcing Legal Services: Impact on National Law Practices. Estonia. The Comparative Law Yearbook of International Business 2012 (pp 29–49). Salzburg: Kluwer Law International.
Volens, U., Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid (Doktoritöö) Tartu. 2011.
Volens, U., Expert’s Liability to a Third Person at the Point of Intersection of the Law of Contract and the Law of Delict. Juridica International 2010, pp. 176–187.
Volens, Urmas. Pakettreisilepingu peatüki kommentaarid (45. ptk, §-id 866–882) teoses: Varul, P., Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M. jt Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. 2009, lk 441–489;
Käerdi, M., Lang, R., Raidla, J., Varul, P., Volens, U. Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusealase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks. Juridica, 2006, nr. 4, lk 227–233.
Volens, U., Müügileping. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2006.
Kull, I., Käerdi, M., Paal, K., Parkel, K., Tropp, M., Volens, U. LEPINGUD. Näidised ja kommentaarid. Käsiraamatute Kirjastus, Tallinn 1999 jj;  . – liisingulepingu ja krediidilepingute ning seltsingulepingu, kompromissilepingu ja toetamislepingute kommentaar.
Volens, U., Äriseadustik arvestab muutustega ärikeskkonnas. Ärielu 02/05
Volens, U., Tehingud: tühisus ja tühistamine. Eesti Majanduse Teataja, Nr 10 (173)/2005, lk 39–44.
Volens, U., Euroopa majandushuviühing – uus koostöövorm rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtjatele. Eesti Majanduse Teataja, Nr 12 (163)/2004;
Volens, U., Äriseadustiku muutmisest. Eesti Majanduse Teataja, Nr 11 (162)/2004;
Volens, U., Asjaõiguslik väljaandmisnõue, selle kõrvalnõuded ja valdaja vastuõigused. Õigusinstituudi Toimetised, sügis 1999;

Muud avalikud sõnavõtud

Äripäev: Vulgaarse seadusloomega tankistide vastu ei saa,08. jaanuar 2019
Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses, Koolitus notaritele, 26.05.2015
Postimees Online: Uue ehitusseaduse selgitus: tapeedivahetusest ametnikke teavitama ei pea, 9. juuni 2015
Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses, Koolitus notaritele, 26.05.2015
Väikeaktsionäride kaitse Eestis. Ettekanne 33. Eesti õigusteadlaste päevadel.
Eraõigus IV. Ühinguõiguse olevik ja tulevik, Tartu, 03.10.2014
Eesti Päevaleht: Allüürnike võtmine ei päästa puuküürnikku väljaviskamisest, 19. aug 2014
Kinnisomandi kitsenduste süsteem, Ettekanne konverentsil “Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat – kogemused ja perspektiivid” Tartu, 29.11.2013
Äripäev: Kohus: BLRT otsus mitte maksta dividende on kehtetu, 31. okt 2013
Äripäev: Hea tava vastane üürileping puuküürnikuga on tühine, 19. juuli 2013
Äripäev: Puuk äripinnal, 8. apr 2013,
Äripäev: Mida peab arvestama töötaja isikuandmete töötlemisel?, 25. märts 2013
Postimees: Vandeadvokaat: puutumatuse mõte ei ole üksikuid saadikuid privilegeerida, 14. märts 2013
Postimees: Volens toetab riigikogu liikme kuriteo aegumise peatamist, 14. märts 2013
Tarbija 24: Seadus kaitseb üürilepingus nõrgemat poolt, 13. märts 2013
Tarbija 24: Millal on “puuküürniku” välja tõstmiseks olemas tungiv vajadus?, 11. märts 2013
Postimees: Justiitsministeerium asub koostama üürilepingu sõlmimise head tava, 16. veebr 2013
Äripäev: Mida arvestada äripinna üürimisel?, 3. veeburar 2013
ERR: Advokaat: “Pealtnägija” tõstatas mitu kitsaskohta, 26. jaan 2013
Äripäev: Advokaat: BLRT aktsiad on arestitud, kuni jõutakse kokkuleppele, 8. jaan 2013
ETV: Vandeadvokaat: saadikute põhjalik uurimine ei takista parlamendi tööd, 30. okt 2012
Delfi Online: Väikeaktsionär vaidlustas BLRT enamusomaniku otsuse dividende mitte maksta, 8. okt 2012
Postimees: Omadega ei plõksita, mees!, 2. aug 2012
Äripäev: Kaubamaja otsib linnaga kompromissi, 27. juuli 2012
Äripäev: Töövõtul eelis tööandjal, 27. juuli 2012
Äripäev: Kuidas ettevõte suvel töös hoida?, 21. juuni 2012
Äripäev: Kuidas vabaneda usalduse kaotanud töötajast? Vallandamine või kokkulepe, 9. mai 2012
Äripäev: Lisateenistus või konkurentsi osutamine?, 30. mai 2011
Äripäev: Tulekahjude kustutamise asemel personalidokumentide audit, 25. apr 2011
Äripäev: Paljud ettevõtted tegutsevad isikuandmete töötlemisel nagu aastal 1995, 25. märts 2011
Äripäev: Kaugtöö nõuab põhjalikke kokkuleppeid, 28. veebr 2011
Postimees: Miks aktsepteerime riigi ebaefektiivsust?, 21. sept 2010
Lahtise WiFi-võrgu eest kohtusse, 21. sept 2010, Õigusblogid, eesti
Õhtuleht: Miks oli vaja uut perekonnaseadust?, 3. aug 2010
Postimees: Õiguskeskkond rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, 11. veebruar 2010
Äripäev: Ühtsed reeglid muudaksid Eesti firmade elu Euroopas lihtsamaks, 30. juuni 2008
Äripäev: Uue seadusega säilib isikul kontroll oma andmete üle, 15. veebruar 2007,
Äripäev: Ajalehtede Liit ehmus kümme aastat kehtinud seaduse peale, 09. veebruar 2007,
Äripäev: Ehitusõiguse normid vajavad uuendusi, 23. august 2006
Äripäev: Me ei tea, palju maksab avalik teenus, 02. august 2006
Äripäev: Pankrot, või hoopis saneerimine? 12. juuli 2006
Äripäev: Riigilõivud kulupõhiseks, 05. juuli 2006
Äripäev: Üks käik notari juurde ja asjad aetud, 28. juuni 2006
Äripäev: Tööõigus nõuab ettevõtjalt liiga palju, 21. juuni 2006
Äripäev: Vähem piiranguid ettevõtlusele, 14. juuni 2006
Äripäev: Äriühingu toimingud kaugjuhtimisega, 07. juuni 2006
Äripäev: Õigusruum muutub ettevõtjasõbralikumaks, 31. mai 2006,
Äripäev: Kinnistamata maju ja kortereid ei saa märtsist enam müüa, 01. märts 2006
Äripäev: Justiitsministeerium kavandab ettevõtluse lihtsamaks teha, 23. veebruar 2006
Äripäev: Väikeomaniku õigused aktsiate ülevõtmisel on kaitstud, 30. november 2005
Äripäev: Riik osavuse eest peale ei maksa, 25. oktoober 2005
Äripäev: Ärikeskkond muutub usaldusväärsemaks, 13. oktoober 2005
Äripäev: Töölepingu lõppemist ei saa siduda eritingimustega, 11. aprill 2005
Äripäev: Värbaja peab tasuma tööotsija kulud, 21. märts 2005
Äripäev: Maksuamet nõuab ettevõtte võlad omanikult välja, 21. märts 2005
Äripäev: Riigilõiv hakkab sõltuma maksja võimalustest, 21. jaanuar 2005
Äripäev: Taavi Veskimägi suretas kasumi sundjaotamise idee, 03. november 2004
Äripäev: Dividendide väljamaksmise piirangud kaovad, 21. juuli 2004
Äripäev: Parts toetab kohustuslikku dividendi, 01. juuni 2004
Äripäev: Aktsiaseltse ootab kohustus dividende maksta, 19. mai 2004
Äripäev: Lihtsam oma huve kaitsta, 12. veebruar 2004,
Äripäev: Ettevõtja tõmmatakse äripartneri pankrotti, 03. veebruar 2004
Äripäev: Äriseadustik selgemaks!, 26. jaanuar 2004
Äripäev: Ministeerium selgitab, 20. jaanuar 2004,
Äripäev: Väikeosanikule ei tohi anda liigseid õigsusi, 20. jaanuar 2004
Äripäev: Juht tõmmatakse liistule, 24. oktoober 2003
Äripäev: Kinnistusraamat – oluline pidepunkt, 21. mai 2002