Urmas Volens

Urmas Volens

vandeadvokaat, partner
+372 610 8011
+372 506 3470
urmas.volens@nove.ee

Õigusvaldkonnad
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Üldine lepinguõigus
Ehitus ja kinnisvara
Vaidlused
Riigihanked
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus

Vandeadvokaat Urmas Volens on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast ning töötas perioodil 1998–2009 justiitsministeeriumis erinevatel ametikohtadel, juhtides viimati asekantslerina õiguspoliitika osakonda.

Urmas on osalenud kõigi peamiste eraõiguse ja avaliku õiguse valdkonna seaduste, sh asjaõigusseaduse, võlaõigusseaduse ja kinnistusraamatuseaduse, eelnõude väljatöötamises, muudatuste sisseviimises äriseadustikku, pärimisseadusesse, tsiviilkohtumenetluse seadustikku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadusesse, isikuandmete kaitse seadusesse, töölepinguseadusesse, saneerimisseadusesse jt ning nende seaduste menetlemises Riigikogus.

Kinnisvara- ja ehitusõiguse alal nõustab Urmas kliente peamiselt rendi- ja üürilepingute, projekteerimis- ja ehituslepingute ning ostu-müügi lepingutega seotud küsimustes. Tal on hulgaliselt kogemusi kohtumenetlustest – lisaks kinnisvara- ja ehitusõigusega seotud vaidlustele ka äri-, riigihanke- ning transpordivaidluste alalt. Urmasel on laialdased kogemused klientide nõustamisel erinevates ühinguõiguslikes küsimustes.

Justiitsministeeriumis töötades osales Urmas muu hulgas Eesti ja Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistel võlaõiguse ja ühinguõiguse valdkonnas ning liitumisjärgselt Euroopa Liidu eri tasemete õigusloomeprotsessides (Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu tsiviilõiguse ja ühinguõiguse töögruppides) ning on esindanud Eestit Euroopa Nõukogu õiguskoostöö komitee ja Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi töös. Urmas on osalenud keskkonnaõiguse, sotsiaalõiguse, ehitus- ja planeerimisõiguse ning majandushaldusõiguse kodifitseerimise ettevalmistamises.

Urmast kui tunnustatud õigusnõustajat soovitavad prominentsed rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded, näiteks:

  • Chambers Europe kinnisvaraõiguse valdkonnas, märkides, et “Urmas Volens pälvib klientidelt palavat kiitust. Hinnatakse tema oskust leida laiemas kontekstis uusi lahendusi ning tema suurt ärikontaktide võrgustikku.“
  • Legal 500 kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas: “Nõunik ja töörühma juht Urmas Volens on „ülimalt abivalmis, pühendunud ning terava ärilise mõtlemisega“.”
  • Best Lawyers ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste, haldusõiguse, pankroti- ja saneerimisõiguse, vaidluste lahendamise, kaubandusõiguse ja avaliku õiguse valdkonnas.

Urmas on esinenud hinnatud lektorina kohtunike ja prokuröride järelkoolitusprogrammis, notarite atesteerimiseelses järelkoolitusprogrammis ning osalenud kohtutäiturite ja kohtunikuabide jm kohtuametnike koolitamisel ja eksamineerimisel. Ta on tunnustatud esineja seminaridel ja konverentsidel ning tsiviilkohtumenetluse ja ühinguõiguse lektor Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Urmas on paljude õigusalaste artiklite ja raamatute kaasautor, näiteks 2014. aastal ilmus tema osalusel asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaanne ning 2015 aastal esimene selle valdkonna õpik – Ühinguõigus I. Kapitaliühingud.

Akadeemilise enesetäiendamise raames on Urmas saanud üheaastase Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi magistriõpinguteks Kölnis ning Konstanzi Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahelise akadeemilise koostöö raames kahekuuse teadustöö stipendiumi doktoriõpinguteks Konstanzi Ülikoolis. Ta oli 2011 sügisel kahekuulisel praktikal Saksamaal rahvusvahelises advokaadibüroos Hengeler Mueller läbi IRZ Network programmi, mida organiseerib German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ Foundation) koostöös Saksamaa Föderaalse Advokatuuri ja Advokaatide Ühinguga.

Töökogemus

2016–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2010–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat, nõunik
2015–... Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilprotsessi dotsent
2010–2015 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse lektor
2006–2009 Justiitsministeerium, asekantsler
2003–2006 Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja
2000–2002 Justiitsministeerium, kohtute osakond, notariaadi ja registrite talitus, nõunik
1998–2000 Justiitsministeerium, eraõiguse osakond, referent

Haridus

2011 Tartu Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)
2001 Kölni Ülikool, Saksamaa (LLM, summa cum laude)
1999 Tartu Ülikooli Õigusinstituut (BA õigusteaduses, magna cum laude)

Keeled

eesti, inglise, saksa, soome, vene

Liikmesus

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda
Eesti Advokatuur
Eesti Juristide Liit

Teaduslikud publikatsioonid

Volens, Urmas; Maksing, Mati. 18. peatükk 4. jagu (menetluskulude jaotus, § 162–172) kommentaarid. Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse  seadustik I. Kommenteeritud väljaanne . Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Johanson, Stella. 18. peatükk 5. jagu (menetluskulude kindlaksmääramine, § 173–174, 176–179). Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Püümann, Heili. 19. peatükk (tagatis, § 194–197); Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Püümann, Heili. 22. peatükk (kolmandad isikud, § 212–216); Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Lepik, Gea. 26. peatükk  (eeltõendamismenetlus tõendite tagamiseks ja asjaolude eelnevaks tuvastamiseks, § 244–250). Teoses Kõve, Villu jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2017
Volens, Urmas; Pihlak, Maria. Puhkusereisist saab ohtlik seiklus. Kas reisija või reisikorraldaja risk? Juridica III 2017, lk 168–177
Pavelts, Arsi; Kallaste, Epp; Järve, Janno; Volens, Urmas; (2017). Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus
Urmas Volens, Kåre Lilleholt. Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects (2016) 24 European Review of Private Law, Issue 5.pp. 759– 789
Saare, Kalev; Volens, Urmas; Vutt, Andres; Vutt, Margit. Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. Juura 2015, Tallinn
Pärk, Britta; Püümann, Heili; Haamer, Mari; Kranich, Olivia; Vaske, Veiko; Lepasepp, Kaupo; Volens, Urmas; Järve,  Janno. (2015). Analüüs Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise võimalustest kinnisasjade omanikele ja kasutajatele.
Sein, Karin; Volens, Urmas. Legal Problems and Regulations related to Easy-access Non-secured Consumer Loans in Estonia. Juridica International. 22/2014, pp 120-137
Volens, Urmas. 8. osa 2. ptk 1. jao (käsipant, §-d 281–295) kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 209–286
Volens, Urmas. 8. osa 2 .ptk 2. jao (registerpant, §-d 297–303) kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne”. Juura. Tallinn 2014, lk 286-366
Volens, Urmas. Kommertspandiseaduse kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne”. Juura. Tallinn 2014, lk 368–431
Madisson, Karin; Volens, Urmas; Loor, Kaido; Hammerberg, Reimo; Lepasepp, Kaupo; Altmets, Katrin; Raudsepp, Priit; Puolakainen, Veikko; Künnap, Paul; Miidla, Mihkel; Eelmets, Indrek; Lõhmus, Gerly; Matjus, Mari; Lehtsaar, Piibe; Soonsein, Rein.  Juhatuse liikme vastutus. Tallinn 2014. Äripäev
Volens, Urmas. 3. osa 3. ptk 2. jao (kinnisomandi ulatus, §-d 127–134) kommentaarid. Teoses Varul, P jt „Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 519–537
Volens, Urmas. 3. osa 3. ptk 3. jao (kinnisomandi kitsendused) 1. (üldsätted,  §-id 140-142), 2. (naabrusõigused, §-id 143–151), 4. (veed §-d 159–161)  ja 5. (mets, § 167) jaotise (sh 3. jao sissejuhatus ja § 140 kaasautorina) kommentaarid. Teoses Varul, P jt „Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 538-585 ja 627 -636
Volens, Urmas (2013). „Ses hulluses on siiski järjekindlust“ ehk kinnisomandi kitsenduste süsteemi otsimas. Juridica, VII, lk 478–493
Saare, Kalev; Tamm, Kristjan; Volens, Urmas. Ehitise garantii kehtivas eraõiguse süsteemis. Juridica. 2013. III, lk 168–182
Pihlak, Maria; Volens, Urmas (2013). Remedies for International Sellers of Goods. Estonia. In: Campbell, Dennis (Eds.). Remedies for International Sellers of Goods (EST1 – EST33). Huntington, USA: Juris Publishing 2013;
Volens, Urmas; Moor, Margus. Kas osanikul on õigus osaühingust välja astuda ja nõuda oma osa eest ühingult hüvitist? Juridica, 2012. X, lk 752–767
Volens, Urmas. Outsourcing Legal Services: Impact on National Law Practices. Estonia. The Comparative Law Yearbook of International Business 2012 (pp 29–49). Salzburg: Kluwer Law International
Volens, U., Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid (Doktoritöö) Tartu. 2011
Volens, U., Expert’s Liability to a Third Person at the Point of Intersection of the Law of Contract and the Law of Delict. Juridica International 2010, pp. 176–187
Volens, Urmas. Pakettreisilepingu peatüki kommentaarid (45. ptk, §-d 866–882) teoses: Varul, P., Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M. jt Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. 2009, lk 441–489
Käerdi, M., Lang, R., Raidla, J., Varul, P., Volens, U. Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusealase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks. Juridica, 2006, nr. 4, lk 227–233
Volens, U., Müügileping. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2006
Kull, I., Käerdi, M., Paal, K., Parkel, K., Tropp, M., Volens, U. LEPINGUD. Näidised ja kommentaarid. Käsiraamatute Kirjastus, Tallinn 1999 jj;  . – liisingulepingu ja krediidilepingute ning seltsingulepingu, kompromissilepingu ja toetamislepingute kommentaar.
Volens, U., Äriseadustik arvestab muutustega ärikeskkonnas. Ärielu 02/05
Volens, U., Tehingud: tühisus ja tühistamine. Eesti Majanduse Teataja, Nr 10 (173)/2005, lk 39–44
Volens, U., Euroopa majandushuviühing – uus koostöövorm rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtjatele. Eesti Majanduse Teataja, Nr 12 (163)/2004;
Volens, U., Äriseadustiku muutmisest. Eesti Majanduse Teataja, Nr 11 (162)/2004
Volens, U., Asjaõiguslik väljaandmisnõue, selle kõrvalnõuded ja valdaja vastuõigused. Õigusinstituudi Toimetised, sügis 1999

Muud avalikud sõnavõtud

Vulgaarse seadusloomega tankistide vastu ei saa. Äripäev, 08.01.2019
Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses. Koolitus notaritele, 26.05.2015
Uue ehitusseaduse selgitus: tapeedivahetusest ametnikke teavitama ei pea. Postimees, 09.06.2015
Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses. Koolitus notaritele, 26.05.2015
Väikeaktsionäride kaitse Eestis. Ettekanne 33. Eesti õigusteadlaste päevadel
Eraõigus IV. Ühinguõiguse olevik ja tulevik, Tartu, 03.10.2014
Allüürnike võtmine ei päästa puuküürnikku väljaviskamisest. Eesti Päevaleht,  19.08.2014
Kinnisomandi kitsenduste süsteem. Ettekanne konverentsil “Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat – kogemused ja perspektiivid” Tartu, 29.11.2013
Kohus: BLRT otsus mitte maksta dividende on kehtetu. Äripäev, 31.10.2013
Hea tava vastane üürileping puuküürnikuga on tühine. Äripäev, 19.07.2013
Puuk äripinnal. Äripäev, 08.04.2013
Mida peab arvestama töötaja isikuandmete töötlemisel? Äripäev, 25.03.2013
Vandeadvokaat: puutumatuse mõte ei ole üksikuid saadikuid privilegeerida. Postimees, 14.03.2013
Volens toetab riigikogu liikme kuriteo aegumise peatamist. Postimees, 14.03.2013
Seadus kaitseb üürilepingus nõrgemat poolt. Tarbija 24, 13.03.2013
Millal on “puuküürniku” välja tõstmiseks olemas tungiv vajadus? Tarbija 24, 11.03.2013
Justiitsministeerium asub koostama üürilepingu sõlmimise head tava. Postimees, 16.02.2013
Mida arvestada äripinna üürimisel? Äripäev, 03.02.2013
Advokaat: “Pealtnägija” tõstatas mitu kitsaskohta. ERR, 26.01.2013
Advokaat: BLRT aktsiad on arestitud, kuni jõutakse kokkuleppele. Äripäev, 08.01.2013
Vandeadvokaat: saadikute põhjalik uurimine ei takista parlamendi tööd. ETV, 30.10.2012
Väikeaktsionär vaidlustas BLRT enamusomaniku otsuse dividende mitte maksta. Delfi, 08.10.2012
Omadega ei plõksita, mees! Postimees, 02.08.2012
Kaubamaja otsib linnaga kompromissi. Äripäev, 27.07.2012
Töövõtul eelis tööandjal. Äripäev, 27.07.2012
Kuidas ettevõte suvel töös hoida? Äripäev, 21.06.2012
Kuidas vabaneda usalduse kaotanud töötajast? Vallandamine või kokkulepe. Äripäev, 09.05.2012
Lisateenistus või konkurentsi osutamine? Äripäev, 30.05.2011
Tulekahjude kustutamise asemel personalidokumentide audit. Äripäev, 25.04.2011
Paljud ettevõtted tegutsevad isikuandmete töötlemisel nagu aastal 1995. Äripäev, 25.03.2011
Kaugtöö nõuab põhjalikke kokkuleppeid. Äripäev, 28.02.2011
Miks aktsepteerime riigi ebaefektiivsust? Postimees, 21.09.2010
Lahtise WiFi-võrgu eest kohtusse. Õigusblogid, 21.09.2010
Miks oli vaja uut perekonnaseadust? Õhtuleht, 03.08.2010
Õiguskeskkond rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks. Postimees, 11.02.2010
Ühtsed reeglid muudaksid Eesti firmade elu Euroopas lihtsamaks. Äripäev, 30.06.2008
Uue seadusega säilib isikul kontroll oma andmete üle. Äripäev, 15.02.2007
Ajalehtede Liit ehmus kümme aastat kehtinud seaduse peale. Äripäev, 09.02.2007
Ehitusõiguse normid vajavad uuendusi. Äripäev, 23.08.2006
Me ei tea, palju maksab avalik teenus. Äripäev, 02.08.2006
Pankrot, või hoopis saneerimine? Äripäev, 12.07.2006
Riigilõivud kulupõhiseks. Äripäev, 05.07.2006
Üks käik notari juurde ja asjad aetud. Äripäev, 28.06.2006
Tööõigus nõuab ettevõtjalt liiga palju. Äripäev, 21.06.2006
Vähem piiranguid ettevõtlusele. Äripäev, 14.06.2006
Äriühingu toimingud kaugjuhtimisega. Äripäev, 07.06.2006
Õigusruum muutub ettevõtjasõbralikumaks. Äripäev, 31.05.2006
Kinnistamata maju ja kortereid ei saa märtsist enam müüa. Äripäev, 01.03.2006
Justiitsministeerium kavandab ettevõtluse lihtsamaks teha. Äripäev, 23.02.2006
Väikeomaniku õigused aktsiate ülevõtmisel on kaitstud. Äripäev, 30.11.2005
Riik osavuse eest peale ei maksa. Äripäev, 25.10.2005
Ärikeskkond muutub usaldusväärsemaks. Äripäev, 13.10.2005
Töölepingu lõppemist ei saa siduda eritingimustega. Äripäev, 11.04.2005
Värbaja peab tasuma tööotsija kulud. Äripäev, 21.03.2005
Maksuamet nõuab ettevõtte võlad omanikult välja. Äripäev, 21.03.2005
Riigilõiv hakkab sõltuma maksja võimalustest. Äripäev, 21.01.2005
Taavi Veskimägi suretas kasumi sundjaotamise idee. Äripäev, 03.11.2004
Dividendide väljamaksmise piirangud kaovad. Äripäev, 21.07.2004
Parts toetab kohustuslikku dividendi. Äripäev, 01.06.2004
Aktsiaseltse ootab kohustus dividende maksta. Äripäev, 19.05.2004
Lihtsam oma huve kaitsta. Äripäev, 12.02.2004
Ettevõtja tõmmatakse äripartneri pankrotti. Äripäev, 03.02.2004
Äriseadustik selgemaks! Äripäev, 26.01.2004
Ministeerium selgitab. Äripäev, 20.01.2004
Väikeosanikule ei tohi anda liigseid õigusi, Äripäev, 20.01.2004
Juht tõmmatakse liistule. Äripäev, 24.10.2003
Kinnistusraamat – oluline pidepunkt. Äripäev, 21.05.2002