NOVE esindas edukalt AS-i SEBE riigihankevaidluses

NOVE partner Veikko Puolakainen ja vandeadvokaat Veiko Vaske esindasid edukalt Eesti juhtivat bussiliiniveo teenuse pakkujat AS-i SEBE riigihankevaidluses rohkem kui 21 miljoni eurose väärtusega Harju maakonna avaliku liiniveo lepingu üle.

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankel „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna põhja suuna bussiliinidel“ esitati kuus pakkumust, millest edukaks tunnistati AS SEBE oma. Kaks odavamat pakkumust lükati tagasi, kuna pakkujate poolt hankelepingu täitmiseks pakutud busside arv jäi allapoole hanketingimustes nõutud minimaalset määra. Tagasi lükatud pakkujad vaidlustasid hankija otsused sarnase põhjendusega, et hanketingimused ei näinud ette minimaalset busside arvu ja seega pakkumused vastasid hanketingimustele. Vaidlus keskendus nii hanketingimuste tõlgendamise kui pakkumuste vastavuse kontrolli põhimõttelistele küsimustele. Kaebused jäeti rahuldamata nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui kahes kohtuastmes ning kaebajate kassatsioonkaebust Riigikohus detsembris 2018 menetlusse ei võtnud.  Seega jäi algne otsus pärast pikki vaidlusi jõusse ja tänaseks on hankeleping väärtusega 21 108 180 eurot AS SEBE ja hankija vahel sõlmitud. 

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen on spetsialiseerunud keerukamatele majandusalastele kohtuvaidlustele ja on esindanud edukalt kliente nii tsiviil- kui haldusasjades ligi kahekümne aasta vältel. Vandeadvokaat Veiko Vaske omab viieteistkümne aastast töökogemust ja on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele ning on Eesti üks juhtivaid riigihankeõiguse eksperte, olles aastatel 2007-2012 tegutsenud riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena riigihankevaidlustes esimese instantsi õigusemõistjana.