NOVE advokaadid on Tsiviilkohtumenetluse seadustik II kommenteeritud väljaande kaasautorid 

29. detsembril 2017 ilmus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande teine osa.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride teine raamat hõlmab olulisi teemasid nagu hagi esitamine ja menetlemise üldine kord maakohtus, aga ka näiteks hagi tagamine, kohtulahendid ja dokumentide kättetoimetamine.

Teoses käsitletakse maakohtus toimuva hagimenetluse põhiküsimusi, v.a kohtualluvus, kulud ja tõendamine, millel peatuti põhjalikult esimeses raamatus. Analoogiliselt viimasega on lisaks tsiviilkohtumenetluse seadustikule kommenteeritud selle seoseid teiste õigusaktidega. Täiendavalt uuritakse tsiviilkohtumenetluseteemalisi Euroopa Liidu õigusakte ja nende seost Eesti seadusega.

Läbi on töötatud omamaine teemakohane õiguskirjandus, seadused ja erakordselt mahukas kohtupraktika, vähemasti Riigikohtu tasandil. Seadustikku on võrreldud teiste riikide õigusega ja enne 2006. aastat kehtinud Eesti seadustega, mis lihtsustab eri sätete allikaotsinguid. Kommentaaridele on lisatud nii kirjanduse kui ka õigusaktide ja kohtupraktika loetelud.

Raamatu autoriteks on oma valdkonna tippspetsialistid. Kaasautorid on ka NOVE partner Arsi  Pavelts ning NOVE advokaat Heili Püümann . Arsi Pavelts (koos Iko Nõmmega) osales  § 365 „Tähtaja määramise ja kahju hüvitamise täiendavad nõuded“ ja § 391 „Hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamine“, (koos Indrek Parrestiga) § 392 „Eelmenetluse ülesanded“  ja (koos Andra Pärsimägiga) § 442 „Otsuse sisu“ kommentaaride koostamises. Heili Püümann osales (koos Iko Nõmmega) § 366 „Mittevaralise kahju hüvitamise hagi“ ja § 367 „Viivisenõuded kõrvalnõudena“ kommentaaride koostamises.

Uudist Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride esimese raamatu kohta saad lugeda siit.