Veikko Puolakainen esindas edukalt klienti vaidluses PRIA-ga

NOVE vandeadvokaat ja partner Veikko Puolakainen esindas vaidemenetluses edukalt AS-i Värska Vesi vaidluses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA). Vaidlus sai alguse asjaolust, et PRIA jättis rahuldamata AS Värska Vesi taotluse keskmise suurusega ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse saamiseks. Toetust pidi antama Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 alusel Euroopa Liidu struktuurfondidest ja riigieelarvest. Toetust taotleti uute seadmete ostmiseks põllumajandustoodete ümbertöötlemiseks. PRIA algsete põhjenduste kohaselt ei olnud taotletav tegevus abikõlbulik ning ei vasta toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele, kuna töötlemise sisendina kasutatavate põllumajandustoodete kogus on mitteoluline.  Koostöös kliendiga esitati PRIA keelduva otsuse peale vaie, milles taotleti varasema otsuse kehtetuks tunnistamist ja uue otsuse tegemist, millega investeeringutoetus rahuldada. AS Värska Vesi oli seisukohal, et toetuse määramise regulatsioon ei võimalda jätta toetust määramata ning eristada olulisi ja mitteolulisi koguseid. Oluline on, et sisendina kasutatav toode oleks põllumajandustoode. Vaide esitamise tulemusena rahuldas PRIA vaide, tunnistas  senise otsuse kehtetuks ja  võttis taotluse uuesti menetlusse. Taotluse teistkordsel läbivaatamisel rahuldas PRIA investeeringutoetuse saamise taotluse ning otsustas määrata toetuse AS-le Värska Vesi kogusummas 593 252,40 eurot.

Tegemist oli tähelepanuväärse kaasusega selles mõttes, et üldjuhul sama instants (PRIA) vaidemenetluse raamides varasemaid otsuseid ei muuda. Lisaks oli tegemist sisulises mõttes keeruka vaidlusega, kuna toetuste maksmist käsitlev EL- kui ka siseriiklik regulatsioon on äärmiselt mahukas. Vaide edukuse tagas põhjalik kliendipoolne eeltöö ja ühine koostöö vaide aluseks olnud sisulistes küsimustes. PRIA nõustus, et toetuse määramise reeglites ei ole võimalik eristada töötlemise sisendiks olevate põllumajandustoodete koguselisi piirmäärasid. Vaide rahuldamise tulemusena õnnestus vältida pikka kohtuvaidlust ning kliendil on võimalik toetuse määramise tulemusena keskenduda oma põhitegevusele. Toetuse maksmise peamiseks eesmärgiks konkreetse meetme raames oli  maapiirkondades tegutsevate ettevõtjate toetamine, ettevõtluse arendamine ja maaelu edendamine ning ettevõtete konkurentsivõime suurendamine. AS Värska Vesi poolt kavandatava investeeringu kogumaht on Kagu- Eesti kontekstis märkimisväärse suurusega, mis täidab ühtlasi regionaalpoliitilisi eesmärke.

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen on spetsialiseerunud keerukamatele majandusalastele kohtuvaidlustele ja on esindanud edukalt kliente nii tsiviil- kui haldusasjades ligi kahekümne aasta vältel.