Valminud on ühinguõiguse revisjoni töörühma analüüs-kontseptsioon

Justiitsministeeriumi tellimusel läbiviidava ühinguõiguse revisjoni raames on NOVE partner Urmas Volensi juhitav ekspertide töörühm saanud valmis analüüs-kontseptsiooni, mis on saadetud ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmetele. Lisaks kogub Justiitsministeerium analüüsidokumendis pakutud ettepanekute kohta arvamusi avaliku konsultatsiooni käigus. 

Ühinguõiguse revisjoni raames viiakse perioodil 2016–2020 läbi kogu ühinguõiguse valdkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Selle ülesande täitmiseks analüüsis töörühm analüüs-kontseptsiooni koostamise käigus Justiitsministeeriumi poolt ette antud lähteülesande raames lisaks Eesti õigusele põhjalikumalt ka terve hulga võrdlusriikide seadusi, olemasolevat kohtupraktikat ning eesti- ja võõrkeelset õiguskirjandust. Töö tulemusena valminud pea 1000-leheküljelises analüüs-kontseptsioonis on esitatud ca 50 leheküljel põhjapanevaid ettepanekuid Eesti ühinguõiguse edasiarendamiseks. Revisjoni eesmärgiks on ühinguõiguse (eeskätt äriseadustiku) korrastamine, et õiguskord muutuks selgemaks ja õiguse rakendajale lihtsamaks. 

“Valminud analüüs-kontseptsioon on ühinguõiguse valdkonna kõige põhjalikum analüüs alates äriseadustiku jõustumisest 1995. aastal”, sõnas Urmas Volens. Volensi sõnul usub töörühm, et analüüs-kontseptsioonis välja pakutud muudatusettepanekud annavad piisava aluse eelseisvateks aruteludeks ning ettepanekute pinnalt on võimalik teha valik nendest teemadest, mille osas saab liikuda seadusemuudatuste koostamiseni. „Usume, et valminud analüüsidokumendi põhjal on võimalik kujundada edasised õiguspoliitilised otsused.“

Töögruppi kuuluvad tunnustatud eraõiguse eksperdid Martin Käerdi (TÜ dotsent, Ellex), Sander Kärson (TÜ õppeülesande täitja, TGS Baltic), Villu Kõve (TÜ dotsent, Riigikohus), Arsi Pavelts (NOVE), Kalev Saare (TÜ dotsent, COBALT), Andres Vutt (TÜ dotsent, Magnusson), Margit Vutt (TÜ lektor, Riigikohus). Töögrupi juhiks on NOVE partner ja TÜ dotsent Urmas Volens.

Analüüs-kontseptsiooniga on võimalik tutvuda Justiitsministeeriumi kodulehel.

Ühinguõiguse revisjoni rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Euroopa Sotsiaalfond) ja Rahandusministeeriumi eelarvest.