NOVE partnerid Urmas Volens ja Arsi Pavelts ning advokaat Heili Püümann osalesid kaasautoritena tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolmanda osa koostamises

20. juunil ilmus  tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride viimane, kolmas osa. Enam kui 1650-leheküljelise kommentaaride kolmanda raamatu ettevalmistamisel osales suur hulk oma valdkonna Eesti parimaid asjatundjaid, mh ka kohtunikke ja advokaate. Kommentaari suunitlus on olnud ühendada teoreetiliselt kõrgel tasemel läbitöötatuse aste praktiliste juhiste ja suunistega normide tõlgendamisel ja rakendamisel. Teos sisaldab praktikas olulist hagita menetluse sätete kommentaari, kommentaare edasikaebemenetluse kohta ringkonna- ja Riigikohtus, samuti ka vahekohtumenetluse kommentaare. Kommentaarid on struktureeritud samuti kui esimeses kahes raamatus. Lisaks sisaldab kolmas raamat kõigi raamatute ühist märksõnastikku.

NOVE partner ning TÜ õigusteaduskonna tsiviilprotsessi dotsent Urmas Volens osales koos Vaike Murumetsa ja Tiina Mikuga seaduse pärandi hoiumeetmete rakendamist käsitleva 57. ptk kommentaaride koostamisel. Arsi Pavelts oli kaasautoriks apellatsioonimenetlust käsitleva 64. peatüki kommentaaride koostamisel ning Heili Püümann osales 55. ptk „Lähenemiskeelu ja muude sarnaste abinõude rakendamine isikuõiguste kaitseks“ kommentaaride koostamisel.

Raamatut on võimalik tellida kirjastuse Juura kodulehelt.