NOVE esindas edukalt klienti talumiskohustusega seotud kohtuvaidluses

NOVE advokaadid esindasid edukalt klienti AS Mõigu Ehituskoondis tsiviilasjas, mis lõppes Riigikohtu poolt asja menetlusse mittevõtmisega. Jõusse jäi ringkonnakohtu lahend, millega kohus jättis NOVE kliendi vastu esitatud avalduse reaalservituudi seadmise nõudes täies ulatuses rahuldamata. Vaidluse sisuks oli õiguslik küsimus, kas kinnisasja omanikul on kohustus taluda oma kinnisasjal tehnorajatiste talumise kohustuse sätete alusel raudteeharu. Nii maa- kui ka ringkonnakohus asusid seisukohale, et raudteeharu ei kujuta endast tehnorajatist, mille tõttu ei tule kinnisasja omanikul raudteeharu tehnorajatise talumiskohustuse sätete alusel oma kinnisasjal taluda. Samuti nõustusid kohtud sellega, et seadus ei anna kinnisasja omanikule õigust nõuda naaberkinnisasja omanikult ligipääsu võimaldamist avalikule teele juurdepääsu nõudeõigust ettenägevate sätete alusel. Lõppastmes nõustusid nii maa- kui ka ringkonnakohus jõustunud lahendites sellega, et seadus ei võimalda nõuda, et kinnisasja omanik peaks taluma oma kinnisasjal naaberkinnisasja omaniku nõudel raudteeharu ja rongide parkimist põhjusel, et selliselt oleks naaberkinnisasja omanikul efektiivsem oma majandustegevust korraldada.

AS-i Mõigu Ehituskoondis esindasid NOVE vandeadvokaadid Urmas Volens ja Heili Püümann.