Arsi Pavelts kaitses doktoritöö

NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts kaitses 27.01.2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktoritöö teemal „Kahju hüvitamise nõue täitmise asemel ostja õiguste näitel“.

Doktoritöö on põhjalik uurimus täitmise asemel kahju hüvitamise nõude instituudi olemusest, eeldustest ja selle maksmapanekuga seonduvatest probleemidest Eesti õiguses.

Kahju hüvitamise nõude näol on tegemist keskse õiguskaitsevahendiga. VÕS-i regulatsioon eristab kahte liiki kahju hüvitamise nõuet: võlausaldaja võib nõuda võlgnikult kahju hüvitamist koos kohustuse täitmisega või selle asemel (VÕS § 115 lg 1). Kuigi VÕS-i vastuvõtmisest möödub viisteist aastat, ei ole VÕS § 115 seni leidnud ulatuslikumat dogmaatilist analüüsi. Kui täitmise kõrval kahjunõude (ehk nn lihtsa kahju hüvitamise nõude) puhul võib rääkida teatavast kohtupraktika ja piiratud ulatuses teoreetilise kirjanduse olemasolust, siis kahju hüvitamise täitmise asemel nõude instituudi osas põhjalikum käsitlus siiani sisuliselt puudub. Sellest tulenevalt oli doktoritöö eesmärk analüüsida kahju hüvitamise täitmise asemel nõude regulatsiooni eesmärke ja olemust, samuti nõude tähendust ja funktsionaalsust õiguskaitsevahendite süsteemis. Töös analüüsitakse nii nõude maksmapaneku tingimusi ja tagajärgi, samuti nõudeõigust välistavaid asjaolusid ja nõude ulatuse piiranguid. Eraldi peatükk on pühendatud ostja õigusele nõude hinnavahe hüvitamist. Töös on esitatud mitmeid kriitilisi märkusi seoses kehtiva Riigikohtu praktika ja valitsevate õigusteoreetiliste seisukohtadega. Autor on teinud nii kahju hüvitamise nõude kui ka õiguskaitsevahendite regulatsiooni osas tervikuna mitmed ettepanekud, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta ja täiendada.

Doktoritöö juhendaja oli professor Karin Sein,  oponendid prof Dr. Martin Schmidt-Kessel Bayreuthi Ülikoolist ja dr.iur. Villu Kõve, riigikohtunik, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees