Urmas Volens osales Kosovo äriühingute seadustiku eelnõu koostamises

NOVE partner ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Urmas Volens osales 2016. a novembris ja detsembris USAID Partnerships for Development programmi raames Chemonics International’i ja Crimson Capital Corp.´i ning Policy and Management Consulting Group’i kutsel konsultandina Kosovo Vabariigi äriühingute seadustiku eelnõu hindamises ja analüüsimises.

Konsultatsiooni eesmärgiks oli hinnata eelnõu kooskõla Kosovo ja EL-I vahelise stabilisatsiooni- ning assotsiatsioonilepinguga (SAA) ja Euroopa Liidu acquis’ga, samuti hinnata eelnõus pakutud lahenduste toimivust ning kooskõla parima rahvusvahelise praktikaga ja Maailmapanga Doing Business raporti äri alustamise ja vähemusinvestorite kaitse kriteeriumitega. Analüüsitöö tulemusena koostati põhjalik raport, milles tehti hulgaliselt ettepanekuid eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

“Projektis, mis on niivõrd oluline Kosovo Euroopa Liiduga lõimumise ja ärikeskkonna arengu seisukohalt, osalemine on olnud minu jaoks väga austav ülesanne”, kommenteeris Urmas Volens.

Ülesande olemust kommenteerides sõnas Volens, et, “Tegemist oli äärmiselt huvitava ja keeruka ülesandega, mille käigus õnnestus rakendada õigusloome alaseid kogemusi, mis pärinevad mu varasemast tööst Eesti Justiitsministeeriumis, kus ühinguõiguse arendamine kuulus mitmete aastate jooksul samuti minu ülesannete hulka. Kindlasti on väga oluline, et riigid nagu Eesti, mis alles hiljuti on teinud läbi kiire ja eduka Euroopa Liiduga liitumise, jagaksid oma õiguskorra Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise kogemusi maadega, mis on alles sellise lõimumisprotsessi alguses. Ka meil olid omal ajal head rahvusvahelised nõustajad ning nüüd on Eesti ekspertide kord olla toeks teistele. Olen sügavalt tänulik USAID’i Kosovo meeskonnale kogu hindamistöö käigus mulle osutatud abi eest ilma milleta ei oleks minu ülesannete täitmine, eriti arvestades projekti ajaraame, võimalik olnud.”

USAID Partnerships for Development (USAID PFD) on 4 aastat ja 8 kuud vältav projekt, mille eesmärgiks on välisinvesteeringute mahu suurendamiseks ja makromajandusliku stabiilsuse tagamiseks Kosovo valitsusasutuste toetamine ettevõtjasõbraliku ning regionaalselt konkurentsivõimelise ärikeskkonna loomisel. USAID PFD teeb selle eesmärgi saavutamiseks tihedat koostööd Kosovo valitsusasutuste ning kohalike huvigruppidega andes abi nii tehnilistes küsimustes, kui ka valdkonnapoliitikate ja õigusloome kujundamisel. Äriühingute seadustik võeti vastu aastal 2008 ja seda täiendati aastal 2011. Praeguse projekti eesmärgiks on koostada seaduse muudatuste pakett, mis viiks Kosovo äriühinguõiguse täiel määral kooskõlla Euroopa Liidu õiguse ning rahvusvahelise parima praktikaga.