NOVE partner Arsi Pavelts osales kaasautorina uue võlaõigusseaduse III osa kommenteeritud väljaande koostamisel

Ilmunud on võlaõigusseaduse III osa kommentaarid, mis oluliselt täiendavad ja kaasajastavad eelmist, pea 15 aastat tagasi ilmunud võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannet. Võlaõigusseaduse III osa keskendub teenuse osutamise lepingutele. Kommentaarid on kirja pannud Eesti õigusmaastiku tipud, suur hulk oma valdkonna parimaid asjatundjaid. Nende seas NOVE vandeadvokaat ja partner Arsi Pavelts, kes koos professor Irene Kulliga on autoriteks kompromissilepingut puudutavate sätete, võlaõigusseaduse 6. osa kommentaaridele.

Vastilmunud kommentaarides on põhjalikult käsitletud kompromissilepingu sõlmimise eeldusi, olemust ja õiguslikke tagajärgi. Samuti kompromissilepingut solidaarvõlgnike ja -võlausaldajate korral. Selgitatud on kompromissilepingu rikkumist ja õiguskaitsevahendeid, samuti selle tühisust ja tühistamist. Täiendavalt on antud ülevaade kompromissilepingu eriliikidest. Ajakohastatud on kommentaare kompromissilepingu mõjust kolmandatele isikutele, kes ise kompromissilepingu pooleks ei ole. Kommentaarides esitatud seisukohad tuginevad asjakohasel riigikohtu praktikal ning uusimal saksa õigusteoorial.

Võrreldes varasemaga on nüüd võlaõigusseaduse kommentaarid jaotatud nelja raamatu vahel. III osa ilmumisega on kaasajastatud kõik võlaõigusseaduse kommentaarid. Raamatut on võimalik tellida kirjastus Juura koduleheküljelt.