NOVE esindas edukalt Tallinna kohtutäiturit põhimõttelist laadi kohtutäituri vastutust puudutavas kahju hüvitamise vaidluses

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen, kelle meeskonda kuulusid vandeadvokaat Andrus Kattel ja nõunik Indrek Niklus, esindas Tallinna Ringkonnakohtus edukalt Tallinna kohtutäitur Elin Vilippust põhimõttelist laadi kohtutäituri vastutust puudutavas kahju hüvitamise vaidluses. Kahjunõue oli esitatud solidaarselt nii kohtutäituri kui tema vastutuskindlustuslepingu sõlminud kindlustusseltsi vastu.

Vaidlus läbis aastate jooksul Riigikohtu menetluse, kus Riigikohus käsitles 05.05.2021 tehtud otsuses mitmeid põhimõttelist laadi küsimusi, nagu riigivastutuse seaduse (RvastS) § 7 lg 1 kohaldamise üldised eeldused, Notarite Koja alaliselt tegutseva vahekohtu otsuse tähendus täitedokumendina ja vastutuskindlustuse olemasolul kindlustusandja vastutuse tekkimise aja ja ulatusega seotud teemad. Riigikohtu otsus on leitav siit: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-19459/92.

Riigikohtu lahendis esitatud põhjalikud seisukohad kohtutäituri vastutuse küsimuses omavad sarnastes vaidlustes tulevikus olulist tähendust. Asja keerukust näitas mh see, et nii maakohtu kui ringkonnakohtu põhjendused olid asjas täiesti erinevad. Riigikohus tühistas varasema ringkonnakohtu otsuse Riigikohtu otsuses esitatud põhjendustega ja saatis asja uueks läbivaatamiseks Tallinna Ringkonnakohtule.

Tallinna Ringkonnakohus tegi asja uuel läbivaatamisel  24.01.2022 otsuse, millega jättis varasema Harju Maakohtu otsuse kohtutäituri vastu esitatud hagi rahuldamata jätmise kohta muutmata ja hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kokkuvõtlikult leidis ringkonnakohus (tuginedes Riigikohtu juhistele samas asjas), et kahju hüvitamise nõude eeldused RvastS § 7 järgi ei ole täidetud. Hageja on kohtu hinnangul jätnud kohased õiguskaitsevahendid rakendamata. Ringkonnakohus ei nõustunud hagejaga, et Riigikohus pidanuks asja lahendama erikogu tasandil tulenevalt halduskolleegiumi ja tsiviilkolleegiumi praktika erinevusest. Ringkonnakohus ei pidanud neid hageja viiteid asjakohaseks. Riigikohus keeldus hageja kassatsioonkaebust 30.11.2022 määrusega menetlusse võtmast ja sama asja teistkordselt menetlemast. Seega jõustus lõplikult Tallinna Ringkonnakohtu 24.01.2022 otsus.