Koolitus “Müügileping: vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine“

Advokaadibüroo NOVE partnerite Urmas Volensi ja Arsi Paveltsi ning Eesti Juristide Liidu koostöös toimub neljast õppepäevast koosnev koolituste sari, millest esimesed kaks on planeeritud 2019.a kevadesse (20.03.2019 ja 05.06.2019) ja kaks sügisesse (11.09.2019 ja oktoobri teine pool).

Koolituse eesmärk.  Anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas lepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida, tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek ning tunda ära nõuete esitamisega seotud kesksed probleemid ja minimaliseerida õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud riske. Koolitusel käsitletakse läbivalt ja kompleksselt nii materiaal- kui menetlusõiguslikke küsimusi, lähtudes värskeimast Riigikohtu praktikast, õiguskirjanduse arengutest ning praktikas enim tõusetunud probleemidest. Keerulisemates küsimustes käsitletakse täiendavalt võrdlev-õiguslikke näiteid ja argumente (eelkõige BGB, CISG). Erinevate koolituspäevade käigus analüüsitakse müügi-, töövõtu-, üüri- ja rendilepingust tulenevate nõuete ja õiguskaitsevahendite maksmapanekut lähtuvalt igale õigussuhtele ja õiguskaitsevahendile omasest kontrolliskeemist.

Viimane õppepäev on pühendatud isiklike tagatiste temaatikale ning käsitlemisele tulevad käendus, garantii, konstitutiivne ja deklaratiivne võlatunnistus ning kohustusega ühinemise erinevad võimalused. Erinevat liiki isiklike tagatiste piiritlemine on keeruline, samas on nende eristamine sageli määrava tähendusega, kuna sellest võib sõltuda võlausaldaja tõendamiskoormis, samuti tagatise andja vastuväidete ulatus ning õigus keelduda kohustuste täitmisest. Koolitusele võetakse vaatluse alla oluliselt täienenud isiklikke tagatisi puudutav Riigikohtu praktika, praktikas tõusetunud olulisemad kitsaskohad, samuti hiljutised arengud õiguskirjanduses.

TOIMUMISKOHT:         Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)
AEG:                             20.03.2019  “Müügileping: vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine“
                                    05.06.2019  “Töövõtuleping: vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine“

Registreerimine ja lisainfo:

http://www.juristideliit.ee/events/event/urmas-volens-muugileping/

koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466