NOVE meditsiiniõiguse juht Mari Past on värskelt valminud kogumiku „Inimõigused“ õigust tervisele käsitleva peatüki autor

Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel sai valmis raamat „Inimõigused“, mis on esimene põhjalik eestikeelne inimõiguste valdkonda käsitlev kogumik. Raamatu peatoimetaja on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste valdkonna juht Liiri Oja, PhD. Advokaadibüroo NOVE meditsiiniõiguse valdkonna juht ja partner Mari Past kirjutas kogumikku peatüki õigusest tervisele.

767 leheküljega raamat on tasuta kättesaadav ja PDF-failina allalaaditav veebilehel https://www.inimoigusteraamat.ee/. Teose 33 autori seas on õiguskantsleri nõunikud, Eesti ülikoolide ja mitme välisülikooli teadlased, kohtunikud, advokaadid ning eksperdid teistest riigiasutustest ja vabakonnast.

Õigust tervisele käsitleva peatüki autor Mari Pasti huvi meditsiiniõiguse vastu tekkis 2011. aastal Oxfordi Ülikoolis õigusteaduse magistrikraadi omandades tänu professor Jonathan Herringu inspireerivale meditsiiniõiguse ja -eetika ainekursusele. Meditsiiniõiguse advokaadina toetab Mari haiglaid, erakliinikuid ning avaliku sektori asutusi eelkõige inimeste terviseandmete kaitse, patsiendi teavitatud nõusoleku, tervishoiuteenuse osutamise lepingute ning raviveavaidluste teemadel.

Kogumiku 20. peatükk „Õigus tervisele“ selgitab, et õigus tervisele ei tähenda õigust olla terve ega hõlma ka õigust saada kõiki inimesele meditsiiniliselt näidustatud tervishoiuteenuseid ja ravimeid. Peatükis vaadeldakse õiguse tervisele teoreetilisi kontseptsioone, ajaloolist kujunemist ning reguleerimist rahvusvaheliste konventsioonidega. Kuna õigustel on kaalu ainult siis, kui neid saab jõustada ehk nõuda nende täitmist kohtu kaudu, siis annab peatükk ülevaate ka õiguse tervisele jõustamise võimaluste kohta regionaalsetes rahvusvahelistes kohtutes.

Mari Past tutvustab terviseõiguse peatükis lähemalt ka Eesti jaoks asjakohast Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, muu hulgas riigi kohustusi seoses tervishoiusüsteemi korralduse ja järelevalvega ning ravivigade eest võetava õigusliku vastutusega ning riikide laia kaalutlusruumiga selliste vastuoluliste terviseteemade puhul nagu abort ja vaktsineerimine. Peatüki viimases alapunktis käsitleb autor Eesti põhiseaduses sätestatud õigust tervise kaitsele, solidaarsusel põhinevat ravikindlustussüsteemi ning mitme tasandi tervishoiuteenuseid Eesti tervishoiusüsteemis, õigusi-kohustusi arsti ja patsiendi vahelises suhtes ning vastutust ravivigade eest.