NOVE advokaadibüroo koostab riigi tellimusel õigusliku analüüsi Eesti kriisiolukorra vajalike varude kohta

Advokaadibüroo NOVE võitis Sise- ja Kaitseministeeriumi poolt ühiselt korraldatud riigihanke „Varude õiguslik analüüs“. Analüüsi tulemusena peab valmima õigusliku regulatsiooni ja valdkonnapoliitilise lahenduse kontseptsioon, mis käsitleb kriisi lahendamise ajaks, st nii ulatuslike õnnetuste ning terrorirünnakute ületamiseks kui ka sõjaliseks kaitseks vajalike varude moodustamist, hoidmist ja kasutuselevõtmist. Kontseptsioon saab olema aluseks vastavate seadusemuudatuste väljatöötamiskavatsuste ning eelnõude ja nende seletuskirjade koostamisele. Analüüs peab andma hinnangu nii olemasoleva regulatsiooni otstarbekusele, tuvastama selle lüngad kui ka pakkuma välja kontseptuaalsed lahendused probleemide lahendamiseks.

Uuringu oluliseks eesmärgiks on, tuginedes Eesti ja rahvusvahelisele kogemusele, selgitada välja, milliseid probleeme esineb Eestis erinevate kriiside ajal vajalike varude tagamisel. Vajaduste, kaasuste ja probleemide kaardistamise tulemusena koostatakse õiguslik analüüs ja hinnatakse, kas võimalike esinevate probleemide lahendamiseks on vajalik Eesti kehtiva õiguse muutmine või piisab seniste meetmete efektiivsemast rakendamisest.

Seega koostab NOVE õigusliku analüüsi, mille sisuks on Eesti varusid käsitleva õigusliku raamistiku kõikehõlmav kaardistamine koos vastutusjaotusega ja hinnangu andmine selle otstarbekusele, rakendatavusele, ajakohasusele ja terviklikkusele.

Uuringu pinnalt koostatakse ettepanekud, mis esitatakse uuringu lõppedes uuringudokumendina tellijale. Keerulises julgeolekuolukorras on tegemist aktuaalse ülesandega – töötada välja toimiv õiguslik raamistik oluliste varude haldamiseks, mis aitab tagada avaliku võimu toimimist ka kriisiolukorras. Tegemist on olulise osaga laiapindse riigikaitse kontseptsioonist. Laiapindse riigikaitse kontseptsioon on rakendatav vaid avaliku- ja erasektori koostöös ning oluline osa analüüsist on pühendatud varude tagamiseks vajalike ja toimivate meetmete väljatöötamisele erasektori kaasamise abil.

NOVE töötajatel, kelle seas on mitmeid riigiametniku töökogemusega reservohvitsere ning kaitseliitlasi, on hea meel ja au anda oma panus riigi julgeoleku tagamisse. NOVE-st juhivad uuringu koostamist Urmas Volens ja Eerik Heldna.