Nimekad advokaadid asutavad büroo NOVE

Nimekad advokaadid asutavad vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud büroo NOVE

Pikaajalise valdkondliku kogemusega vandeadvokaadid Andrus Kattel, Veikko Puolakainen,

Kristjan Tamm ja Urmas Volens asutavad boutique-tüüpi advokaadibüroo, mis spetsialiseerub

keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele.

„NOVE motoks on vähem, aga paremini,“ ütles NOVE üks partneritest, vandeadvokaat ja Tartu

Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Urmas Volens. „Me ei hakka oma töö headust kunagi mõõtma

kvantiteedi järgi. Seame eesmärgiks, et igale kliendile oleks alati tagatud NOVE partnerist advokaadi

tähelepanu.“

NOVE hinnastamismudel hakkab olema erinev traditsioonilisest tunnihinnal põhinevast

tasustamismeetodist. „Arvestades meie pikaajalist kogemust õigusteenuste osutamisel, suudame

suurel osal juhtudest pakkuda projektipõhist fikseeritud tasukokkulepet, mis võimaldab kliendil juba

eelnevalt täpsemat aimu saada võimalikest õigusabikuludest. Ühtlasi motiveerib see ka meid

kokkulepitud raamide piiresse jääma.“

Büroo klientidena näevad asutajad eelkõige keskmisi ja suuri ettevõtteid, kes vajavad abi

keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisel nii kohtueelses kui kohtumenetluses, mis

puudutavad ühinguõigust (aktsionäride, osanike, juhtorganite vahelised suhted, ühinemised-

ülevõtmised), kinnisvara-, ehitus-, kindlustus- ning võlaõigust, pankroti- ja täitemenetlust. „Kuna

kõige parem vaidlus on ära hoitud vaidlus, hõlmab NOVE juriidiline teenus ka vaidluste ennetamist,“

lisas Volens.

Büroo asutajatel on 10-15aastane õigusvaldkonnas töötamise kogemus.

Advokaadibüroo NOVE alustab tegevust 14. märtsil.

Lisainfo:

Urmas Volens, tel 50 63470, e-post urmas.volens@nove.ee

Asutajate taust

Andrus Kattel on õiguse valdkonnas töötanud 1997. aastast. Andrus on üks tunnustatumaid

kindlustusõiguse (sh kohtuvaidluste) spetsialiste Eestis. Ta on töötanud kaheksa aastat juristina Eesti

juhtivas kindlustusseltsis If P&C Insurance, aastatel 2001-2014 oli ta kindlustuse vaidluskomisjoni liige

ning viimased 10 aastat töötas Andrus juhtivas Baltikumi advokaadibüroos kohtuvaidluste

meeskonnas. Andrusel on kindlustuse valdkonnas ulatuslik kohtuvaidluste kogemus: ta on esindanud

kliente mitmes Eesti suuremas kohtuasjas. Lisaks on ta esindanud kliente transpordi- ja

merendusõiguse, kinnisvara- ja ehitusõiguse ning deliktiõiguse valdkonna kohtuasjades.

Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii

ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat

töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos kohtuvaidluste meeskonnas. Veikko on

spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente

kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes. Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad vaidlused

võlaõiguse, kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas. Samuti on Veikkol laialdased kogemused pankroti-
ja täitemenetlusega seotud vaidlustes.

Kristjan Tamm on töötanud õigusalal 2004. aastast, mil ta alustas tööd ehitusvaldkonna juristina.

Enne õigusteaduse õpinguid omandas Kristjan bakalaureusekraadi ehitusteaduskonnas ning töötas

ehitusinseneri ja hiljem projekteerimis- ja ehitusettevõtte juhina, tänu millele on tal lisaks headele

õigusteadmistele ka pikaaegne kogemus ja kompetents ehituse ning projekteerimise sisulistes

küsimustes. Kristjan on spetsialiseerunud ehitusega seotud klientide õiguste kaitsmisele nii

kohtuvaidlustes kui lepingute sõlmimisel. Erialane kogemus on eriti oluline kohtuvaidlustes tõendite

kogumisel ja hindamisel. Lisaks ehitusküsimustele on Kristjani tähelepanu all muud lepinguõiguse ja

lepinguvälise kahju hüvitamise küsimused ning väikeaktsionäride kaitse ja juhtorgani liikmete

vastutuse valdkond. Lisaks advokaaditööle tegutseb Kristjan Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus-
ja planeerimisõiguse õppejõuna.

Urmas Volens on juristina tegutsenud samuti 1998. aastast, mil ta alustas tööd Justiitsministeeriumi

eraõiguse osakonna spetsialistina. Täites Justiitsministeeriumis mitmeid ametikohti, sh 2006-2009.a

õiguspoliitika asekantsleri rolli, on Urmas osalenud paljude eraõiguse ning avaliku õiguse valdkonna

seaduste väljatöötamises. Viimased kuus aastat töötas Urmas Baltikumi juhtivas advokaadibüroos

kohtuvaidluste alal ning juhtis Eestis kinnisvara- ja ehitusvaldkonda. Urmas on spetsialiseerunud

keerulisematele kohtuvaidlustele eelkõige ühinguõiguse, kinnisvara ja ehituse ning lepinguõiguse

valdkondades. Tuginedes oma pikaajalistele kogumustele nõustab Urmas kliente ka

kinnisvaratehingute tegemisel ning ühinguõiguslikes küsimustes. Urmas on valitud Tartu Ülikooli

õigusteaduskonna dotsendiks ning ta peab loenguid ühinguõigusest ja tsiviilkohtumenetlusest.