Andmed töötajate haigestumise kohta

Andmekaitse küsimustes nõustavad kliente Mari Matjus ja Maret Kruus, allolevatele küsimustele vastas Mari Matjus.

Kas tööandjal on lubatud küsida töötajalt COVID-19 sümptomite ja diagnoosi kohta?  

Andmekaitse Inspektsioon soovitab küsida töötajalt mitte tema tervise kohta, vaid kokkupuutumise kohta nakatunud inimestega. Samuti tohib küsida kinnitust selle kohta, et töötaja ei kujuta ohtu teistele töötajatele ja töökeskkonnale üldiselt.  

Andmekaitse Inspektsiooni soovitus: „Seega kindlasti on tööandja õigustatud küsima, kas töötaja on viibinud hiljuti riskipiirkonnas või kokku  puutunud nakatunud inimestega (kuivõrd selline info ei ole eriliigiline). Sümptomite esinemise infot peaks aga vahetama juba vastastikusel mõistmisel. Üldiselt tänase olukorra kontekstis on ilmselt põhjendatud tööandjal küsida töötajalt kinnitust selle kohta, et töötaja ei kujuta ohtu teistele töötajatele ja töökeskkonnale üldiselt. Vastasel juhul ei saaks tööandja täita oma seadusest tulenevat kohustust tagada ohutu töökeskkond.https://www.aki.ee/et/uudised/tootajate-isikuandmete-tootlemisest-koroonaviiruse-kontekstis 

Küsimuses, kas tööandja tohib küsida sõnaselgelt COVID-19 sümtomite ja diagnoosi kohta, on juristide seas erinevad arvamused, nii liberaalsemad kui konservatiivsemad. Minu hinnangul on need küsimused õigustatud, kui vastused aitavad reaalselt tööandjal tagada teiste töötajate jaoks ohutut (sh nakkusevaba) töökeskkonda.  Olukorras, kus töötajad on juba saadetud kaugtööle ning omavahel ega klientidega kokku ei puutu, ei ole tööandjal vaja seda infot teada, kuna see teadmine ei muudaks midagi. 

Andmekaitse üldmääruses on vastavaks õiguslikuks aluseks artikkel 9 lg 2 p b. Täiendavalt on töötajal tulenevalt töölepingu seadusest kohustus teavitada tööandjat kõigist olulistest asjaoludest. Kui töötajad puutuvad nakkushaiguse pandeemia ajal tööd tehes omavahel kokku, on selle haiguse sümptomid ja diagnoos sellised olulised asjaolud. 

Kas töötaja peab andma tööandjale infot COVID-19 sümptomite ja diagnoosi kohta? 

Andmekaitse Inspektsioon on avaldanud seisukoha, et töötaja peab tööandjat teavitama faktist, et tema tervislik seisund ei võimalda tal tööd teha.  

Andmekaitse Inspektsiooni soovitus: „[T]öötaja peab teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust, tööõnnetusest või tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest ning kõikidest kaitsesüsteemide puudustest. Seega on töötaja kohustatud töölt kõrvale jääma, kui tal on tervisehäire ja sellest ka tööandjat teavitama. See siiski ei tähenda, et töötaja peaks avaldama kogu teavet oma tervisliku seisundi kohta (nt millised konkreetsed terviseprobleemid tal esinevad) – ennekõike fakti, et töötaja tervislik seisund ei võimalda tal tööd teha. Nakkushaiguste leviku tõkestamine ja rahva tervis on meie kõigi ühine mure, mistõttu ei ole praegu õige aeg jäigalt oma õigusi nõuda, vaid meil kõigil tuleb probleemi lahendamiseks tööandjaga igakülgset koostööd teha. Lisaks juhime tähelepanu, et teadlik nakkushaiguste levitamine võib teatud juhtudel langeda ka karistusseadustiku reguleerimisalasse. https://www.aki.ee/et/uudised/tootajate-isikuandmete-tootlemisest-koroonaviiruse-kontekstis 

Ka töötaja kohustuse kohta avaldada infot viiruse sümptomite ja diagnoosi kohta on juristide seas erinevaid arvamusi, kuid minu hinnangul tuleks seda tõlgendada kohustuslikuna juhul, kui see informatsioon aitab reaalselt tööandjal tagada teiste töötajate jaoks ohutut (sh nakkusevaba) töökeskkonda. Töötajal on tulenevalt töölepingu seadusest kohustus teavitada tööandjat kõigist olulistest asjaoludest. Kui töötajad puutuvad nakkushaiguse pandeemia ajal tööd tehes omavahel kokku, on selle haiguse sümptomid ja diagnoos sellised olulised asjaolud.